Hodnocení kvality vody

Metodický návod pro sjednocení hodnocení jakosti vod využívaných ke koupání ve volné přírodě

Aktuální kvalita vody v Máchově jezeře (ke dni 30.7.2012):

ZHORŠENÁ JAKOST VODY

obecný popis: Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

symbol: :-I

barva: oranžová

Tohoto stupně se použije, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek, ale žádné vlastnosti neodpovídají kategoriím „voda nevhodná ke koupání“ a „zákaz koupání“

Sinice

– nálezy z posledního rozboru jsou větší než 20 000 buněk/ml, ale nepřekračují 100 000 buněk/ml (nebo 2 a 10 mm3/l buněčného objemu sinic) a zároveň koncentrace chlorofylu-a je větší než 10 μg/l (tzn. byly překročeny limit I.stupně stanovené v příloze č. 2 vyhlášky).

Mikrobiologické ukazatele

– výsledky rozborů ukazatelů koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie a enterokoky vyhovovaly v předcházející koupací sezóně § 5 odst. 1a, ale alespoň jeden ze zmíněných ukazatel nevyhovoval v předcházející koupací sezóně § 5 odst.1b vyhlášky – tzn. nejméně 95% vzorků nepřekročilo limitní hodnoty z Přílohy 1 vyhlášky. Doporučené hodnoty alespoň pro jeden z ukazatelů však byly překročeny u více než 20% vzorků. V probíhající koupací sezóně dochází opakovaně k překračování doporučených hodnot Přílohy 1 vyhlášky.

Zdravotní potíže

– jsou-li s vodní rekreací prokazatelně spojeny alergické reakce u citlivých jedinců, ale zjištěné hodnoty ukazatelů jakosti vody odpovídají kategoriím „Voda vhodná pro koupání“ nebo „Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody“.

 

Kvalita vody v Máchově jezeře v roce 2016

Jako každoročně byly odebírány vzorky vody v jezeře i na jeho přítocích. Vzorkování je prováděno od dubna do počátku listopadu. Zároveň jsou analyzovány i vzorky odebírané na přítocích do jezera. Od května do září se hodnotí také kvalita koupacích vod na jednotlivých plážích. V roce 2016 hodnotily kvalitu vod tři akreditované laboratoře: Povodí Ohře, krajská hygienická stanice a ALS Czech Republic se sídlem v České Lípě.

Stejně jako v uplynulých letech nebyly koupací vody ideální. Kvalita byla mírně zhoršená díky přítomnosti sinic, vnímavý jedinci by se měli po koupání osprchovat. V žádném případě však nebyla voda podmíněně vyhovující či nevyhovující. Problém představuje malá hloubka jezera, v průměru cca 3 metry, a vysoká teplota vody v koupací sezoně (24 –27 °C). Na dně jezera jsou ve větší míře přítomny živiny (resp. fosfor a dusík). Právě přítomnost fosforu, který se rozkládá, umožňuje spolu s vysokou teplotou vody růst a pomnožování sinic.

Do jezera pravidelně dosazujeme také dravé ryby. I ty přispívají mimo jiné k lepší rovnováze mezi fytoplanktonem a zooplanktonem. Tím se částečně omezí i růst sinic. Ve čtvrtém čtvrtletí 2016 bude jezero zčásti odpuštěno a AOPK ČR bude provádět čištění a odbagrování bahna z Dokeské zátoky a opravu ekologické hrázky. Tento krok by měl určitě zlepšit kvalitu koupacích vod. Uvažujeme také o dalších nápravných opatřeních, např. o dávkování síranu železitého do Robečského potoka. Síran umožní vysrážení fosforu a tím pádem bude růst sinic podstatně komplikovanější.

Závěrem nezbývá než připomenout, že ono to opravdu není se sinicemi v tuzemských vodních plochách, až na malé výjimky, tak špatné. Je třeba i konstatovat, že sinice najdeme všude, a ani o tom nevíme. Rostou a přežívají v mořích, i v těch s vysokým obsahem soli (např. Mrtvé moře), odolávají vysokým teplotám v pouštích či naopak nízkým v Antarktidě i Arktidě. Najdeme je v půdě, v jeskyních či na skalách. Pro člověka mají i řadu pozitivních účinků (vysoký obsah proteinů, některých vitamínů, jsou výchozí látkou pro výrobu léčiv antibiotického, protizánětlivého či protirakovinného charakteru…).

 

lahevpani