Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu

Projekt je zaměřen na posílení koordinované a cílené spolupráce mezi jednotlivými subjekty  zainteresovanými v cestovním ruchu v oblasti Máchova jezera.

Hlavním výstupem projektu je vytvoření střediska, které zajišťuje poradenství a konzultace v oblasti služeb cestovního ruchu; koordinuje činnosti jednotlivých subjektů zainteresovaných v cestovním ruchu v oblasti Máchova jezera a činnosti směřující k čistotě Máchova jezera; koncepčně spolupracuje s jinými turistickými oblastmi s cílem koordinovat a rozvíjet udržitelný cestovní ruch.

AKTIVITY PROJEKTU

* zřízení konzultačního a poradenského střediska, vč. jeho personálního obsazení kvalifikovaným ředitelem – manažerem OPS MJ
* zpracování koncepčních dokumentů potřebných ke koordinované činnosti vedoucí k rozvoji CR s důrazem na poskytovatele služeb
* vybudování platformy pro dlouhodobou spolupráci s důrazem na soukromé poskytovatele služeb
* vytvoření webových stránek umožňující nejen publicitu projektu, ale především snadnou, rychlou a efektivní komunikaci mezi nositelem projektu, partnery a cílovými skupinami

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem je vytvoření materiálního a personálního zajištění pro realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v oblasti Máchova jezera.
Cílů projektu bude dosaženo vytvořením poradenského a konzultačního střediska, které bude následně zajišťovat realizaci aktivit vedoucích k dosažení cílů projektu a spolupracovat s dalšími zainteresovanými subjekty na regionální i krajské úrovni.

Další cíle projektu

* zvýšit kvalitu poskytovaných služeb
* zvýšení zájmu soukromých podniků o investice v cestovním ruchu v oblasti MJ
* zvýšení a udržitelnost kvality vody Máchova jezera
* zvýšení celkové  (domácí i zahraniční) a pobytové návštěvnosti
* zvýšit a prodloužit návštěvnost Máchova kraje
* zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro podnikatele v cestovním ruchu a do městského rozpočtu
* růst investic vedoucích k hospodářskému rozvoji regionu
* podpořit marketingové aktivity na území  turistického regionu Českolipsko

VÝSTUPY PROJEKTU

* zřízení poradenského a konzultačního střediska
* vytvoření nového pracovního místa ředitele – manažera OPS MJ
* zajištění a koordinace činností v oblasti péče o Máchovo jezero
* zpracování analýzy potřeb poskytovatelů služeb v oblasti CR a následně zpracování Plánu rozvoje udržitelného cestovního ruchu v oblasti MJ
* vybudování platformy pro dlouhodobou spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty v oblasti CR s důrazem na soukromé poskytovatele služeb
– nástrojem bude pořádaní workshopů a konferencí k problematice cestovního ruchu pro zainteresované subjekty
* aktivní spolupráce se Sdružením Českolipsko při zpracování koncepčních materiálů, propagaci a marketingové podpoře v oblasti rozvoje nadregionálního cestovního ruchu;
* zajištění poradenské a konzultační podpory všem zainteresovaným subjektům v oblasti CR, vč. poskytovatelů služeb;
* vytvoření interaktivních webových stránek

PARTNEŘI PROJEKTU

* Město Doksy
* Městské kulturní středisko Doksy
* Sdružení Českolipsko

Partneři projektu se na základě smlouvy o partnerství přímo podílejí na přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu.

CÍLOVÉ SKUPINY

* návštěvníci regionu
* ekonomicky zainteresované skupiny v oblasti cestovního ruchu (podnikatelé v oblasti CR a veřejný a neziskový sektor)
* místní obyvatelé, pro něž je přidanou hodnotou následný hospodářský rozvoj regionu

ETAPY PROJEKTU

Projekt prochází v časovém rozmezí 60 měsíců následujícími etapami:

Přípravná etapa
* Založení Obecně prospěšné společnosti
* Zahájení projektu – definování projektového záměru a příprava zpracování projektu
* Schválení externích firem spolupracujících na zpracování žádosti o dotaci a dopracování projektu
* Schválení stanov Obecně prospěšné společnosti
* Schválení projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“
* Podání žádosti o získání dotace z ROP NUTS II Severovýchod – 2. výzva

Realizační etapa
* Aktivizace projektového týmu – příprava výběrového řízení a stanovení kritérií výběru na obsazení funkce ředitele – manažera
OPS MJ
* Vyhlášení výběrového řízení, sestavení hodnotící komise, výběr z uchazečů, podpis pracovní smlouvy
* Doplnění projektového týmu o ředitele – manažera OPS MJ (nově obsazená pracovní pozice)
* Zřízení a vybavení poradenského a konzultačního střediska, vč. výběru dodavatele
* Vytvoření interaktivních webových stránek, zajištění publicity projektu o vytvoření střediska a spolufinancování z fondu EU
* Provoz konzultačního a poradenského střediska
* Budování platformy pro dlouhodobou spolupráci se subjekty v oblasti cestovního ruchu z cílem rozvoje CR
* Zpracování koncepčních materiálů udržitelného rozvoje cestovního ruchu
* Ukončení fyzické realizace projektu
* Ukončení a vyúčtování projektu

Provozní etapa
* Provoz a rozvoj konzultačního a poradenského střediska
* Udržení a zkvalitnění vybudované platformy
* Budování platformy pro dlouhodobou spolupráci se subjekty v oblasti cestovního ruchu z cílem udržitelného rozvoje cestovního ruchu
* Aktualizace a naplňování cílů koncepčních materiálů