Hodnocení kvality koupacích vod

Informace o aktuální kvalitě koupacích vod najdete na stránkách Krajské hygienické stanice Libereckého krajeodkaz na koupací vody.

Základní informace
Jakost vody pro koupání se posuzuje dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Tato vyhláška upravuje pravidla pro monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích a kritéria jejich klasifikace; stanovuje hygienické požadavky na vybavení a provoz koupališť. Dále určuje četnost i rozsah kontrol.

První vzorek musí být odebrán krátce před zahájením koupací sezóny. Další odběry jsou rozloženy rovnoměrně v průběhu celé koupací sezóny. Souběžně se provádí vizuální kontrola, sledování výskytu sinic a odběr vzorků pro stanovení mikrobiologických ukazatelů-doba mezi kontrolami nesmí být delší než 28 dní. V případě zhoršené kvality vody nebo podezření na zhoršení z důvodu rozmnožení sinic se doba mezi jednotlivými odběry zkracuje na maximálně 14 dní.

Způsob hodnocení
Každý rozbor je vyhodnocen podle stanovených pravidel následovně:

Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1)
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel „jakost vody“ = 2)
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

Zhoršená jakost vody (ukazatel „jakost vody“ = 3)
Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Voda nevhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 4)
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v §10 odst.2 vyhlášky (tzn. zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).

Voda nebezpečná ke koupání – ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel „jakost vody“ = 5)
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Provozovatel přírodního koupaliště a KHS nechávají kontrolovat kvalitu vody v akreditované nebo autorizované laboratoři. Protokoly s výsledky laboratorních kontrol se soustřeďují na příslušné KHS, která je vyhodnocuje a aktuální informace o jakosti vody ke koupání zveřejňuje na svých webových stránkách.

Dojde-li ke znečištění vody ke koupání, je veřejnost o této skutečnosti vyrozuměna prostřednictvím informační tabule, umístěné na viditelném místě přírodního koupaliště.  Na tabuli jsou k dispozici údaje o aktuální klasifikaci vody, informace o povaze a očekávané délce trvání výjimečných situací; v případě vydání zákazu koupání je použito bezpečnostní značení s uvedením důvodu.

Je věcí každého návštěvníka pláže, zda vezme na vědomí údaje o nevhodnosti vody ke koupání a bude zákaz respektovat.

Seznam a stručná charakteristika jednotlivých ukazatelů

Střevní enterokoky                                                                                                Escherichia coli
Jde o střevní bakterie, které slouží jako indikátory fekálního znečištění. Při zvýšeném nálezu v koupací vodě existuje větší pravděpodobnost zánětlivých stavů, např. zánětů močového měchýře, žaludečních a střevních problémů.

Průhlednost
Jedná se o doplňkový ukazatel bez přímého zdravotního rizika. Snížení průhlednosti může být způsobeno buď rozvojem fytoplanktonu nebo přítomností anorganických částic. Ve vodách se sníženou průhledností je ovšem značně ztížena záchrana tonoucích.

Vodní květ                                                                                                             Signalizuje pouhým okem viditelné přemnožení řas nebo sinic-kumulaci biomasy a s ní i přítomných toxinů.  Hlavní příčinou vzniku vodního květu sinic je nadměrné množství živin ve vodě (z hnojení organickými hnojivy, ze splachů z povodí a také z bodových zdrojů či nedostatečně vyčištěných odpadních vod).

Při rekreačním využívání přehrad a nádrží obsahujících vodní květ sinic dochází ke kontaktu s kůží a sliznicemi, což nejčastěji vede k výskytu nejrůznějších alergií a podráždění. Náhodné pozření kontaminované vody může zapříčinit reakce v podobě zvracení, průjmu, zvýšené teploty nebo bolestí hlavy.

Sinice
Sinice jsou ve své podstatě mikroskopické bakterie, které pomocí fotosyntetického procesu vážou oxid uhličitý a produkují kyslík. Jsou tvořeny samostatnými buňkami různých tvarů, z nichž některé se shlukují do pouhým okem viditelných kolonií anebo vytvářejí rozličná vlákna.

Toxické látky produkované sinicemi se nazývají cyanotoxiny. Jedná se většinou o látky, které se hromadí uvnitř sinic a do vodního prostředí se uvolňují z odumírajících buněk v obdobích, kdy dochází k hromadnému rozkladu vodního květu.

Znečištění odpady                                                                                                  Znamená přítomnost zbytků dehtu, skla, plastů, gum, prken aj.

Přírodní znečištění                                                                                                Představují jej zbytky suchozemských rostlin (ulomené větve, kmeny, listy, odkvetlé květy, posekaná tráva) a makroskopické vodní organismy (vláknité řasy, ulomené stonky a listy vodních květin, mrtvé ryby) nashromážděné v blízkosti břehu.