Rekultivace zátoky pokračuje…

Na Máchově jezeře je v plném proudu odbahňování Dokeské zátoky. Firma Aquasys, s.r.o., zde provádí celoplošné odbahnění dna zátoky suchou cestou. Hladina jezera byla před zahájením prací snížena o 170 cm, bylo provedeno provizorní zatrubnění Robečského potoka protékajícího přes zátoku a do vypuštěné zátoky najely bagry, které provádějí vlastní odbahňovací práce.  Odtěžené bahno se vyhrnuje ze zátoky na lesní mýtinu, kde zůstane v mezideponii několik měsíců a po vyschnutí bude převezeno na zemědělské pozemky a zaoráno. V rámci realizace celé akce bude odtěženo a vyvezeno více než 17.000 metrů krychlových bahna a jiných usazenin.                           

V průběhu revitalizace zátoky je prováděna i úprava ekologické hrázky mezi jezerem a zátokou. Hráz je nově zpevňována kamenivem suchou cestou na návodní i vzdušné straně. Došlo také k osazení nových požerákových výpustí.                        

Koncem prosince 2018 jsme již zahájili opětovné napouštění Máchova jezera. Na provozní úroveň by se měla hladina dostat nejpozději v průběhu jara, ještě před zahájením turistické sezony. (jb)