Přípravy na odbahnění Dokeské zátoky

Na přelomu roků 2016–2017 proběhne již dříve avizované odbahnění Dokeské zátoky Máchova jezera a oprava ekologické hrázky Máchova jezera, oddělující prostor za hrázkou od vlastního jezera. Investorem této akce bude Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která Máchovo jezero spravuje.

Odbahněním Dokeské zátoky vznikne další rezerva k zachycování sedimentů z povodí Robečského potoka. Ty se po odtěžení bahna a po rekultivaci hrázky nebudou dostávat přímo do jezera, ale budou se hromadit spíše v prostoru za hrázkou, a tím se omezí masivní uvolňování živin, především fosforu, do Máchova jezera. Právě fosfor vázaný v usazeninách je živnou půdou pro růst sinic v jezeře. Jeho přísun je třeba eliminovat na nejnižší možnou míru.

Vlastnímu odbahnění bude předcházet snížení provozní hladiny vodní plochy cca o 170 cm. Regulaci hladiny bude provádět OPS Máchovo jezero. Odpouštění zahájíme v polovině září, tak aby počátkem listopadu 2016 mohl zhotovitel akce firma Aquasys zahájit odtěžení bahna a opravu ekologické hráze. V průběhu odpouštění jezera budeme muset slovit ze zátoky rybí obsádku, kterou s výjimkou plevelných ryb přesuneme do jezera.

Akce, která je financována z Operačního programu Životní prostředí si vyžádá cca 19 milionů korun, měla by být ukončena nejdéle do března 2017, přičemž již od počátku ledna se začneme jezero opět napouštět, aby nedošlo k ohrožení turistické sezony. (jb)