Revitalizace hráze Máchova jezera

Projekt úprava hráze Máchova jezera ve Starých Splavech byl další akcí, kterou Agentura ochrany přírody a krajiny na Máchově jezeře v posledních letech realizovala. Po rekonstrukci výpustního zařízení, provedené v roce 2015, následoval souhrn opatření v povodí Robečského potoka 2016-7 (odbahnění Dokeské zátoky, oprava hrázek v Dokeské a Břehyňské zátoce a zabezpečení stoky Břehyňského rybníka). Na přelomu roků 2017-8 započala revitalizace hráze vlevo od sdruženého výpustního objektu.

V průběhu realizace projektu byla zpevněna a stabilizována síť pěších komunikací na hrázi jezera tak, aby zde nevznikaly erozní rýhy, které by mohly do budoucna narušit funkčnost hráze. Povrchy cest byly zčásti doplněny kamennou štětovou dlažbou z čediče, jinde byly upraveny pomocí štípaného pískovce. Práce byly na většině míst prováděny ručně, aby nedošlo k poručení kořenových systémů vzrostlých stromů, které mají významný vliv na zpevnění hráze. Na hrázi byly instalovány odpočinkové lavičky, doplněny byly nové odpadkové koše, informační tabule, přechodový dřevěný můstek či stylové stojany pro cykloturisty, atd. Vše tvoří nyní jednotný celek s již dříve dokončenou stavbou manipulačního dřevěného objektu na výpusti. V konečné fázi byly na hrázi vysazeny nové stromy a provedeny byly konečné parkové úpravy.
Do užívání veřejnosti byl projekt předán v červnu 2018. Celkové náklady včetně souvisejících inženýrských služeb činily 4,7 milionu Kč. (jb)