Statut společnosti

S T A T U T

Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero,

se sídlem Doksy, náměstí Republiky 193, PSČ 47201

            Který dle čl. V. zakládací smlouvy Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero přijala správní rada takto:

I.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

Společnost bude v souladu se zákonem vyvíjet a zajišťovat zejména tuto činnost:

 • pečovat o Máchovo jezero v kontextu ekonomických tlaků a globálních změn,
 • zajišťovat vyhledávací monitoring nebezpečných látek v jezeře, včetně inventarizace bodových a plošných zdrojů nebezpečných látek a persistentních organických látek,
 • podporovat procesy vedoucí k samovolné obnově vodních a mokřadních ekosystémů,
 • uplatňovat plošnou ochranu a pečovat o stávající blízké vodní a mokřadní ekosystémy
 • realizovat záchranné programy pro ohrožené druhy vodních rostlin a živočichů
 • bránit šíření invazních druhů a geograficky nepůvodních organizmů
 • zajišťovat dodržování stanovené řízené účelové rybí obsádky
 • usilovat o zkvalitnění a rozvoj infrastruktury pro ekologicky šetrné formy cestovního ruchu a uchování a zvyšování kvality životního prostředí a udržitelného rozvoje, tak aby místní obyvatelé profitovali z udržitelného rozvoje cestovního ruchu, především ve smyslu pracovních příležitostí a sdílení výhod vyplývajících z udržitelného užívání biodiverzity pro účely cestovního ruchu
 • získávání zdrojů pro financování ochrany biodiverzity
 • podpora environmentálně příznivých alternativ pro ekonomiku obyvatel
 • tvorba environmentálně orientované poptávky po využívání potenciálu území,
 • environmentální výchova a stimulace soukromého sektoru k ochraně biodiverzity.
 • rozvoj spolupráce při ochraně přírody a rozvoje cestovního ruchu za účelem vytvoření nabídky ekologicky šetrných produktů cestovního ruchu
 • stimulovat poptávku po ekologicky šetrných produktech cestovního ruchu
 • podporovat rozvoj ekoturismu, který by zajistil plnou a efektivní participaci a dlouhodobé příjmové příležitosti místním obyvatelům
 • snižování negativních dopadů a aktivaci potenciálu pozitivního působení ekologicky šetrného cestovního ruchu

Kromě činností výše uvedených může společnost vykonávat doplňkovou činnost v souladu se zákonem.

II.

Správní rada

       Správní radu svolává a řídí její jednání předseda správní rady. Nemůže-li ze závažných důvodů správní radu svolat nebo řídit předseda správní rady, je ke svolání a řízení správní rady oprávněn místopředseda.

 

Na zasedání správní rady musí být všichni členové pozváni písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou, faxem či elektronickou poštou obsahujících čas, místo a pořad jednání, a to alespoň 10 kalendářních dní před dnem jednání správní rady.

Nejsou-li splněny podmínky pro pozvání na zasedání správní rady dle předchozího odstavce, lze na zasedání správní rady účinně jednat, zúčastní-li se zasedání minimálně 80% členů správní rady, ač k pozvání na zasedání došlo jiným způsobem, pokud s jednáním správní rady všichni přítomní členové souhlasí.

Požádá-li o to alespoň třetina všech členů správní rady, je předseda správní rady povinen za podmínek a způsobem uvedeným v Zakládací smlouvě a Statutu svolat jednání správní rady s tím, že toto se musí konat do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o jejím svolání. Není-li jednání správní rady svoláno, může jednání správní rady svolat z podnětu žadatelů dozorčí rada.

Hlasování správní rady je veřejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením jinak

O každém zasedání správní rady musí být sepsán zápis, který obsahuje místo a dobu konání zasedání, jména přítomných členů, jméno zapisovatele, popis projednání jednotlivých bodů programu, usnesení správní rady s uvedením výsledku hlasování. Svolavatel zajistí vyhotoven zápisu o zasedání správní rady do 10 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje svolavatel a zapisovatel, který je volen na počátku zasedání. Funkce zapisovatele není podmíněna členstvím ve správní radě.

Obsah každého zápisu o zasedání správní rady musí být projednán a odsouhlasen na nejbližším zasedání správní rady. Každý z členů správní rady má nárok na vydání kopii zápisu. Zápisy o zasedání správní rady se spolu s písemným oznámením uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

III.

Dozorčí rada

       Kontrolním orgánem Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero je dozorčí rada.

Dozorčí radu svolává a řídí její jednání předseda dozorčí rady. Nemůže-li ze závažných důvodů dozorčí radu svolat nebo řídit předseda dozorčí rady, je k svolání a řízení dozorčí rady oprávněn její další člen.

Na zasedání dozorčí rady musí být všichni členové pozváni písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou, faxem či elektronickou poštou obsahujícím čas, místo, začátek jednání a pořad, a to alespoň 10 kalendářních dní před dnem jednání dozorčí rady.

Nejsou-li splněny podmínky pro pozvání na zasedání dozorčí rady dle předchozího odstavce, lze na zasedání dozorčí rady účinně jednat, zúčastní-li se zasedání všichni členové dozorčí rady, ač k pozvání na zasedání došlo jiným způsobem, pokud s jednáním dozorčí rady všichni členové souhlasí.

Požádá-li o to alespoň jeden člen dozorčí rady, je předseda dozorčí rady povinen za podmínek a způsobem uvedeným v Zakládací smlouvě a Statutu svolat jednání dozorčí rady s tím, že toto se musí konat do 30-ti kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o jejím svolání. Není-li jednání dozorčí rady svoláno, může jednání dozorčí rady svolat z podnětu žadatelů svolat správní rada.

Hlasování dozorčí rady je veřejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením jinak.

Ustanovení o zasedání správní rady a pořizování zápisu o zasedání správní rady se použijí obdobně i na činnost dozorčí rady.

 

IV.

Ředitel společnosti

       Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitel řídí činnost společnosti, s výjimkou činností svěřených zákonem, zakládací listinou nebo statutem do působnosti správní rady nebo dozorčí rady společnosti.

Při výkonu své činnosti je ředitel povinen respektovat obecně závazné právní předpisy, usnesení a pokyny správní rady a je povinen postupovat s péčí řádného hospodáře.

Ředitelem může být jmenována pouze fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Funkce ředitele společnosti není slučitelná s členstvím ve správní radě nebo dozorčí rady společnosti.

 

V.

Závěrečná ustanovení

     Tento statut byl přijat na jednání správní rady konané dne 12. 2. 2015, č. usnesení 12/15

 

V Doksech dne 12. 2. 2015

Jiří Holub, ředitel společnosti