Máchovo jezero čeká po šesti letech vypuštění a zároveň oprava výpustního zařízení

Letos se po šesti letech opět dočká Máchovo jezero vypuštění. Oproti roku 2008, kdy bylo jezero pouze sloveno, bude letošní vypuštění spojeno hlavně s opravou výpustního zařízení, která se protáhne do příštího roku.

Vypuštění a následný výlov Máchova jezera provede firma Rybářství Doksy s.r.o. S vypouštěním se začne 1. 10. 2014 a potrvá přibližně šest týdnů. Samotný výlov je naplánovaný na polovinu listopadu. „Datum budeme schopni upřesnit čtrnáct dní před výlovem, dříve se to bohužel odhadnout nedá“, vysvětluje Libor Pitro, jednatel firmy Rybářství Doksy s.r.o.

Prázdné jezero zůstane do poloviny prosince, kdy se začne opět napouštět. Oproti vypuštění trvá naplnění jezera měsíce. „Opět plně napuštěné by mělo být do konce dubna příštího roku. Letní sezóna tudíž nebude celou akcí nijak ohrožena“, ujišťuje Ing. Eva Burešová, starostka města Doksy.

Zároveň s vypouštěním jezera začnou v říjnu přípravné práce k opravě výpustního zařízení Máchova jezera. Investorem této opravy je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která je příslušná hospodařit s majetkem ve vlastnictví státu, Máchovým jezerem.

Před zahájením stavebních prací budou zřízena  provizorní hráz ze štěrkových košů a provizorní panelové komunikace. Hráz bude sloužit pro oddělení stavby od znovu napouštěného jezera po dobu výstavby a  bude po dokončení stavebních prací odstraněna společně s panelovými komunikacemi.

V listopadu se pak začne se samotnými stavebními pracemi. „Stávající kamenný kašnový přeliv bude při zahájení stavebních prací zdemontován a před dokončením stavby bude provedena jeho opětná montáž na nově vybudovanou železobetonovou konstrukci. Bude provedena demolice technologického domku a vybourání sdruženého objektu spodní výpusti. Provede se injektáž pro  zatěsnění podloží sdruženého objektu. Dojde k osazení nového  výpustního potrubí a k provedení železobetonových konstrukcí  sdruženého objektu včetně výstavby nového technologického domku, oplocení a terénních úprav“, vysvětluje postup prací Václav Švoma, stavbyvedoucí a zaměstnanec firmy AQUASYS, spol. s r.o., která celou opravu provede. Veškeré práce a opravy budou hotové do konce dubna 2015.

Stavební náklady na realizaci akce dosahují výše 27,6 mil Kč vč. DPH, stanovené na základě výběrového řízení. Financování je zajištěno z národních zdrojů z gesce MŽP.

K stavbě bude zajištěna také nezbytná inženýrská činnost, to znamená technický, autorský a technickobezpečnostní dohled, záchranný archeologický výzkum i sběr mlžů a raků.

Archeologickým průzkumem je pověřeno Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. „Záchranný archeologický výzkum bude spočívat v dokumentaci historického výpustního zařízení, v dokumentaci dalších nutných zemních zásahů spojených se stavbou a v prospekci detekční technikou zaměřené na záchranu zejména metalických archeologických nálezů v okolí výpustního zařízení“, popisuje vedoucí záchranného archeologického výzkumu Petr Jenč.

Vypuštění jezera poslouží nejen k možnosti opravit výpustní zařízení, ale zároveň bude mít i pozitivní vliv na kvalitu vody v jezeře.

„V první řadě odtud s posledními zbytky vody z velké části odtečou sinice a řasy, které se chystaly uložit na povrchu bahna k „zimnímu spánku“. Pro příští sezónu to pak znamená, že zejména sinice – jakožto pomalu rostoucí organismy – budou mít ztíženou pozici v konkurenci s ostatními druhy mikroskopického planktonu“, vysvětluje RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., limnolog.

Obnažení dna jezera s sebou nese také intenzivní oxidaci povrchových vrstev sedimentů a alespoň v některých, déle obnažených partiích, můžeme očekávat i větší ulehnutí a zpevnění usazenin. To vše jsou z pohledu další vegetační sezóny velmi příznivé faktory, které ovlivňují především živinový režim. Sloučeniny fosforu jsou obvykle po opětovném napuštění vody pevněji vázány na částice usazenin a nepodporují růst planktonních řas a sinic. Zlepšení kvality vody v následující sezóně není jen nějakým teoretickým předpokladem, ale bylo již mnohokrát pozorováno v případě rybníků i přehradních nádrží.

Z pohledu rybí obsádky je bilancování výlovem také důležité. Jednak dojde k odebrání biomasy ryb, která narostla za šestileté období, což je z pohledu jakosti vody zcela správný postup. Zároveň bude možné zhodnotit dosavadní přístup k rybářskému hospodaření a naplánovat další kroky. Obecně bude snaha udržet rybí obsádku nízkou a podporovat dravé druhy ryb. Ty dokáží dlouhodobě udržet na uzdě rozvoj zejména tzv. bílé ryby (plotice, perlín, cejn…), která má tendenci kvalitu vody zhoršovat. Po výlovu a opětovném napuštění bude početnost nežádoucích druhů ryb v jezeře nízká, což bude z pohledu jakosti vody opět velmi příznivý faktor. Dosazeni budou dravci, kteří by měli vhodné složení rybí obsádky stabilizovat.

Vypuštění vody umožní i vizuální kontrolu stavu usazenin na dně. Tím budou doplněny průzkumy sedimentů prováděné v roce 2013 z lodí. To je velmi významné, protože jednou z důležitých a náročných položek v systému budoucí péče o dobrý stav Máchova jezera je právě úspěšné vyřešení nakládání se sedimenty.

V Doksech dne 22. 9. 2014

Více informací

Lenka Proboštová, DiS., koordinátorka OPS Máchovo jezero

Tel.: 773 800 283

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Jiří Brosche. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.