WORKSHOP CESTOVNÍHO RUCHU

V minulém čísle Dokského zpravodaje jsme Vás zvali na pracovní setkání podnikatelů, zástupců veřejné správy a přátel v cestovním ruchu. Setkání se konalo 4. srpna ve Starých Splavech za účasti téměř 30 osob z řad především podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, dále zástupců Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero a veřejné správy a také místních obyvatel.
První část setkání se skládala z dílčích prezentací např. představení struktury, financování a činnosti Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, prezentace činnosti a nabídky služeb Informačního centra Doksy. Za nejdůležitější a nejdiskutovanější můžeme považovat prezentaci Ing. Pavly Bičíkové, profesionální koordinátorky cestovního ruchu Českého ráje, která představila první výstupy analýzy cestovního ruchu v Máchově kraji, prováděné v posledních měsících terénním šetřením a osobními rozhovory s poskytovateli služeb v cestovním ruchu v regionu včetně zástupců jednotlivých organizací působících v této oblasti. K tomu také bylo zpracováno dotazníkové šetření mezi návštěvníky Máchova kraje. Společně s účastníky workshopu se do pozdních večerních hodin diskutovalo především o slabých a silných stránkách rozvoje cestovního ruchu v Máchově kraji.

Mezi slabé stránky patří např. image Máchova jezera, která je postavena jen na koupání a zábavě spočívající především v diskotékách. S tím souvisejí zvýšené požadavky na kvalitu vody v jezeře a také malá nabídka aktivit pro rodiny s dětmi, ačkoli analýza potvrdila, že se jedná o nejfrekventovanější skupinu návštěvníků. Další slabou stránkou je nedostatek a kvalita základních a doplňkových služeb v cestovním ruchu, zaměření pouze na letní sezonu.
Na druhou stranu analýza definovala i spoustu silných stránek, které je dobré si uvědomit a využívat je při vytváření projektů, produktů a nabídky v cestovním ruchu. Nejdůležitější silnou stránkou je vysoký historicko-kulturní potenciál oblasti, který tvoří především Máchovo jezero  a hrad Bezděz, přírodní a technické památky, lidová architektura, chráněné oblasti apod. Pro využití tvorby produktů je neopomenutelnou osobností regionu básník Karel Hynek Mácha, ale také kreslený komiks Čtyřlístek. Málokdo totiž ví, že příběhy těchto dětských postaviček zanesl jejich autor Jaroslav Němeček právě do našeho kraje (Blaťák = Máchovo jezero, Třeskoprsky = Doksy, Bezub = Bezděz apod.). Mezi silné stránky také patří profesionální základna, především pak kvalitní a široká nabídka služeb Informačního centra Doksy a Staré Splavy, vysoká zkušenost a odbornost při získávání dotací z fondů Evropské unie a vůle zastupitelů a podnikatelů ke spolupráci v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Výsledkem této spolupráce je založení Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero.

Rozvojem cestovního ruchu v Máchově kraji se zabývá několik sdružení a organizací –  Městské kulturní středisko Doksy, Svazek obcí Máchův kraj, Sdružení Českolipsko, Sdružení podnikatelů Staré Splavy. Proto se velmi diskutovalo o potřebě koordinace cestovního ruchu v oblasti, aby se dílčí projekty vzájemně doplňovaly, nedublovaly, vznikaly z opravdových potřeb území a hlavně, aby byl zajištěn vzájemný přenos informací o aktivitách a možnostech jednotlivých sdružení.

Nelze zde vypsat celý průběh jednání ani zajímavé výstupy analýzy, ale všechny podrobné informace naleznete na webových stránkách Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero www.opsmachovojezero.cz, sekce Projekty/Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera/workshopy. Prosím poskytovatele ubytovacích či jiných služeb, aby na tomto odkaze současně vyplnili dotazníky, které budou použity pro dopracování analýzy a návrhu Plánu rozvoje.

Za sebe a za některé další, s kterými jsem měla možnost o jednání diskutovat, mohu říci, že tento workshop byl velmi zajímavý a podnětný, a to jak díky profesionálně zpracované analýze Ing. Bičíkové, tak díky všem aktivním účastníkům, kteří se nebáli vyslovit své myšlenky a diskutovat o nich. V rámci projektu rozvoje cestovního ruchu máme plánovaných více takových setkání. Těším se tedy se všemi přáteli cestovního ruchu zase na viděnou.

Ing. Eva Burešová
ředitelka společnosti
773 800 283

Zdroj: Dokský zpravodaj 09/2009