Co je letos v naší společnosti nového

Rok 2015 přinesl do naší společnosti opět personální změny. Po rezignaci ředitelky Šárky Harcubové zvolila správní rada do čela společnosti pana Jiřího Holuba, který je absolventem Střední rybářské technické školy ve Vodňanech a pracoval například ve Výzkumném ústavu rybářství ve Vodňanech, či v bývalém státním rybářství, má tedy v oboru rybářství bohaté zkušenosti a bude pro naši společnost skutečným přínosem.

Hlavní činností společnosti je péče o Máchovo jezero, zejména péče o kvalitu vody, proto se naše společnost, na doporučení odborníků, rozhodla zpracovat záměr na znovuobnovení sportovního rybolovu na Máchově jezeře.  Hlavní oporu v tomto úsilí bude mít společnost ve svém novém řediteli, „Sportovní rybolov by nebyl pro naši společnost výnosovou aktivitou, ale rozšířily by se tím služby pro návštěvníky Máchova jezera a zároveň bychom tím získali možnost regulace rybí obsádky a tím i udržení kvality vody v jezeře“, uvádí Jiří Holub, ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero.

Další novinkou je ukončení práce skupiny expertů v čele s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D., který na základě naší objednávky pracoval na projektu vedoucího ke zlepšení jakosti vody v Máchově jezeře. Výsledky práce, zaznamenané do zprávy s názvem „Máchovo jezero – situace a možnosti nápravy“, představil sám p. Duras na únorovém zasedání zastupitelstva města a na naší společnosti nyní je, abychom výstupy a doporučení z této zprávy uvedly do praxe. Jedná se především o systematické omezování přísunu fosforu do Máchova jezera Robečským potokem, trvalou kontrolu nakládání s odpadními vodami v Doksech, zajištění správného hospodaření na Poselském a Čepelském rybníce, posilování funkce předhrázky, správnou regulaci rybí obsádky, či pokračování v systematickém monitoringu vody.

Velmi očekávanou a sledovanou akcí, bude v tomto roce také dokončení stavby nového výpustního zařízení, které pokračuje v souladu s harmonogramem a je tedy očekáváno koncem dubna, jak jsme vás již dříve informovali. V souvislosti se stavbou také bedlivě sledujeme stav napouštění Máchova jezera, které by i přes velmi nízké množství srážek, mělo být opět plné do konce května, tedy do začátku turistické sezóny.

I v roce 2015 nabízí naše společnost pro podnikatele, kteří ještě nevyužili možnosti začlenění do jednotného navigačního systému ke komerčním cílům, zajištění výroby směrových tabulí, jejich instalaci a údržbu. Jednotný navigační systém ulehčuje návštěvníkům orientaci po městě a zároveň zvyšuje estetický dojem z jeho návštěvy. Z tohoto důvodu i nadále bude probíhat kontrola a odstraňování nepovolených reklam. Zájemci o začlenění do jednotného navigačního systému se na nás mohou obrátit na e-mail: info@opsmachovojezero.cz, nebo tel.: 773800283

Věříme, že naše činnost přinese nejen zkvalitnění vody v Máchově jezeře, ale zároveň i podíl na zkvalitňování služeb v okolí Máchova jezera a tím i na rozvoji cestovního ruchu v této oblasti.

Lenka Proboštová, DiS., koordinátorka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero