Máchovo jezero spravuje CHKO Kokořínsko

Úvodem Vás chceme informovat o důležitých organizačních změnách souvisejících s Máchovým jezerem. Na konci roku 2008 vypršela nájemní smlouva na správu Máchova jezera společnosti Rybářství Doksy, spol. s r. o., a začátkem letošního roku bylo celé Máchovo jezero vyhlášeno jako ochranné pásmo národní přírodní památkou SWAMP. Následně vedení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) rozhodlo, že plnou správu nad jezerem převezme pro letošní rok Chráněná krajinná oblast Kokořínsko (dále jen CHKO), která je součástí AOPK ČR. V rámci jednání Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero (dále jen OPS Máchovo jezero) s AOPK ČR byla vydiskutována vzájemná podpora a spolupráce při péči o zvýšení kvality vody v Máchově jezeře, která byla potvrzena podpisem smlouvy.

Obě smluvní strany se tak zavázaly k vzájemnému předávání informací a vzájemné podpoře projektových záměrů vedoucích ke zvýšení kvality vody v jezeře. Na základě vzniklé spolupráce jsme připomínkovali zadání studie, jejímž cílem je navrhnout opatření na zlepšení stavu vodního ekosystému povodí. Připomínky byly z 90 % zapracovány do zadání. Zadavatelem studie je AOPK ČR a zpracovatelem České vysoké učení technické v Praze. V návaznosti na současné zpracování studie probíhají další jednání se zainteresovanými subjekty a odborníky, do jednání se aktivně zapojují i zástupci OPS Máchovo jezero s cílem hájit místní zájmy rozvoje udržitelného cestovního ruchu, samozřejmě s ohledem na ochranu životního prostředí.

Dne 12. května byl v Českolipském deníku zveřejněn rozhovor s Ing. Pořízkem (vedoucí správy CHKO Kokořínsko) pod názvem „Dravé ryby vyčistí vodu jezera“. V tomto článku současný správce Máchova jezera informoval, že aplikace kolaguantu PAX18 není na letošní rok plánována. Upozornil, že vyhlášení Máchova jezera jako ochranného pásma nebude omezovat rekreační využití celé oblasti, ale naopak, že to přinese nové možnosti získání finančních prostředků pro ozdravění a zlepšení kvality vody v jezeře. Ing. Pořízek ujistil, že kvalitu vody monitorují a v případě špatných výsledků budou okamžitě zvažovat opatření. Současně se pokouší nalézt přírodní cestu, jak zamezit vysokému výskytu sinic. V této souvislosti správce v uplynulém měsíci vysadil v jezeře dravou rybu, která bude redukovat ryby ryjící ve dně, čímž víří bahno a zvyšují obsah kyslíku. To má za následek vyšší množství živin pro sinice.

Za OPS Máchovo jezero přeji nám všem, abychom si po celé léto užívali čisté vody v jezeře, a podnikatelům pak „dobrou sezonu“.

Ing. Eva Burešová
Ředitelka společnosti
773 800 283

Zdroj: Dokský zpravodaj 06/2009