Hydrobiologické hodnocení vlivu aplikace PAX – 18 na rybniční ekosystém Máchova jezera (stručný výtah)

Čtvrtá aplikace PAX-18 do Máchova jezera proběhla ve dnech 23. 7. – 5. 8. 2008. Dávka koagulantu byla oproti třem předchozím aplikacím celkově podstatně nižší a poprvé aplikace koagulátu byla provedena i v Břehyňské zátoce. I přes nižší dávku aplikace byly monitorovací ukazatele pozitivní.
Odběry prováděné Zdravotním ústavem v Liberci v období mezi 14. 5. – 13. 8. 2008 zaznamenaly četnost sinic na 1 ml v rozmezí od 8 400 b. do 46 500 b., což znamená, že do té doby nebyla dosažena ani polovina maximálního limitu. Též došlo ke zlepšení průhlednosti vody, která se v roce 2007 pohybovala v rozmezí 0,40 – 0,50 m a v roce 2008 pak maximální dosažená průhlednost činila až 1 m. Podobně jako v předchozích letech probíhal i v roce 2008 hydrochemický a hydrobiologický monitoring. V průběhu aplikace přípravku byla denně sledována i kvalita vody odtékající z Máchova jezera. Překvapivě vysoká četnost nano a pikoplanktonních cyanobakterií byla zaznamenána pouze v přítoku Břehyňského potoka. Ani na nejhlubších místech v jezeře nad bahnitým dnem nedocházelo v r. 2008 k tvorbě zvodněného sedimentu o mocnosti 0,5 – 0,7 m, který se zde tvořil v létech před aplikací koagulantu a nepochybně vedl ke snazšímu uvolňování fosforu do vodního sloupce, což mělo pozitivní vliv na rozmnožení sinic. Pozitivní výsledky byly také zaznamenány při výlovu Máchova jezera v prosinci 2008. Poměr dravých a nedravých ryb činil 1:3 (2), což je stav velice příznivý z hlediska uchování vyváženého ekosystému Máchova jezera s cílem minimalizace živin pro sinice. Při vypouštění jezera byl také nepřehlédnutelný vysoký výskyt škeblí.
Za 4 roky aplikace koagulantu PAX-18 nebyly zjištěny nevratné hydrobiologické a hydrochemické změny, případně jiné změny, které by bylo možno označit za zhoršení stavu ekosystému v porovnání se stavem, který na Máchově jezeře panoval před aplikací koagulantu. Nebyla pozorována negativní ovlivnění sousedící rezervace SWAMP ani níže ležícího ekosystému Novozámeckého rybníka ani na toto negativní ovlivnění neupozornily orgány OP. Nebylo pozorováno ani upozorněno orgány OP na negativní ovlivnění sousedící rezervace SWAMP ani níželežícího ekosystému Novozámeckého rybníka.

Zdroj: Závěrečná zpráva 2008 – RNDr. Faina