Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení občané, opět bychom Vás rádi informovali o vývoji situace kolem čistoty vody v Máchově jezeře. Jak již asi víte z minulého čísla, v závěru loňského roku zadala OPS vypracování expertní studie, která by měla aktualizovat projekt Ozdravění vod Máchova jezera. V polovině ledna se v Doksech sešli představitelé odborných institucí zabývajících se v naší republice problematikou sinic a také představitelé dotčených orgánů státní správy. Na tomto jednání bylo konstatováno, že dosavadní aplikace látky PAX-18 byla jednoznačně správná.

Následně 11. 2. 2008 v Mladé frontě dnes vyšel článek „V jezeře se rozmnožily sinice“, který pravděpodobně mezi některými občany vyvolal značné rozpaky. V tomto článku byl citován i Ing. Téra, předseda správní rady OPS, avšak jeho vyjádření byla částečně vytržena z širšího kontextu a částečně doplněna vlastním dosti „katastrofickým“ komentářem autora článku. Vše se ale snad podařilo vysvětlit informací v minulém čísle Zpravodaje. Pro pořádek však opakujeme ještě jednou. U sinic, o kterých se v článku píše, nebyla prokázána toxicita a podle odborníků by z hygienického hlediska neměly být závadné a nezpůsobují ani závažné znečištění vody.

3. – 4. března 2008 proběhla další návštěva vedoucích představitelů Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny u Máchova jezera, při které byla provedena rekognoskace terénu a potencionálních zdrojů znečištění vody.
Bylo domluveno, že studie zpracovávaná jejich institucí bude odevzdána do poloviny dubna 2008. Tento materiál by měl obsahovat vedle souhrnu dat získaných z pravidelných rozborů prováděných v předešlých letech a komentáře aktuálního stavu v jezeře hlavně identifikaci klíčových i potencionálních zdrojů živin (znečištění, které je potravou pro sinice) v povodí nad jezerem a návrhy dalších opatření na přítocích, dále návrhy opatření pro omezení rozvoje sinic v jezeře, případně také návrhy na další aktivity. Jednotlivá opatření by se měla systémově doplňovat tak, aby jejich efekty působily opravdu dlouhodobě a v budoucnu vedly i k určitému zlevnění péče o jezero.

Avšak o konkrétních závěrech a návrzích dalšího postupu vyplývajících ze zpracovávané studie Vás budeme moci informovat až po jejím obdržení, což samozřejmě v některém z dalších vydání neprodleně učiníme.

Ing. Jan Král, člen dozorčí rady OPS Máchovo jezero

Zdroj: Dokský zpravodaj 04/2008