Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení čtenáři, v tomto čísle zpravodaje bychom Vám rádi podali další informace o naší činnosti. Již v závěru loňského roku  zadala Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero Centru pro cyanobakterie a jejich toxiny, což je nejrenomovanější subjekt (i s univerzitním zázemím) zabývající se v naší republice problematikou sinic, zpracování studie obsahující návrhy opatření pro obnovu Máchova jezera, resp. aktualizace projektu Ozdravění vod Máchova jezera. Současně byly předány údaje z povinného monitoringu jezera zajišťovaného OPS.

Dne 18. ledna 2008 proběhlo v  hotelu Port jednání, kterého se zúčastnili Assoc. Prof. Blahoslav Maršálek, Ph.D., ředitel Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, a jeho spolupracovníky, RNDr. Richard Faina  ENKI, o.p.s., zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny Ing. Petr Dobrovský, za Krajskou hygienickou stanici Liberec Mgr. Pavla Procházková,  za   město  Doksy  pánové starosta a  místostarosta,  za  OPS  Ing. Luděk Téra a Viktor Šedivý.

Hlavním cílem jednání  bylo zhodnocení dat chemických a  biologických rozborů z let 2005 – 2007. Ty jsou pravidelně realizovány od první  aplikace látky Pax-18 a průběžně hodnoceny všemi příslušnými orgány. Nejedná se zdaleka jenom o rozbory vody, ale probíhají i rozbory rostlin, bahna v jezeře, ryb v něm žijících a další. Mimo to nezávisle na jezeře probíhají i odběry Povodím Ohře.

Bylo  konstatováno, že dosavadní postup aplikace látky Pax-18 byl správný.

Dalším krokem bude získání doplňujících dat od  Agentury ochrany přírody a krajiny, Povodí Ohře,  ENKI, případně dalších. Tato data by měla být shromážděna do konce ledna a následně v průběhu února bude svoláno další jednání, na kterém by měly být sladěny názory jednotlivých dotčených subjektů tak, aby vstupní studie pro obnovu Máchova jezera byla zpracována včas v souladu s představami zadavatele. Závěry studie by podle našich představ měly být známy s dostatečným předstihem před zahájením turistické sezony, aby ještě zbýval čas případně provést na jezeře navrhnutá opatření.

Naší snahou bude Vás o všech dalších krocích průběžně a aktuálně informovat. Závěrem by bylo asi vhodné omluvit se za určité zpoždění sdělovaných  informací, které je částečně způsobeno poměrně dlouhou výrobní lhůtou Dokského zpravodaje, ale i tím, že Vám chceme informace předávat celé, a to  pokud možno i s případnými  dalšími souvislostmi.

I. Šedivý, člen  správní rady OPS Máchovo jezero

Zdroj: Dokský zpravodaj 03/2008