Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení čtenáři, rád bych se Vám touto cestou pokusil sdělit, resp. zopakovat, základní informace o Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, která byla založena v závěru loňského roku, o čemž Vás již informoval v předešlých číslech Dokského zpravodaje pan starosta.

Neustále se však množí různé dohady a dotazy, koho vlastně společnost představuje. Zdali město, podnikatele nebo někoho úplně jiného a jaké jsou vlastně její cíle, což se chci nyní pokusit zodpovědět.
Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena – tolik citace zákona.
Ta zdejší obecně prospěšná společnost byla založena z iniciativy těch, kterým nejvíce ležela na srdci budoucnost Máchova jezera a čistota vody v něm. Zakladateli jsou Město Doksy, Občanské sdružení pro rozvoj Starých Splavů, Regio Máchova kraje, a.s., pan Petr Staněk (provozovatel kempu Borný) a Regata Čechy, a.s. (provozovatel hotelu Port).
Má název Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero, zkráceně Společnost Máchovo jezero (dále jen OPS). Jejím hlavním cílem je pokračovat v dlouhodobém projektu – Ozdravění vod Máchova jezera.
V průběhu loňského roku se totiž ukázalo, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je organizační složkou státu, nebude schopna a ani ochotna spolufinancovat práce spojené s tímto projektem. Ten podle názoru současného vedení nespadá do náplně její činnosti, a proto se jej zřekla.
Dlouhodobý projekt Ozdravění vod Máchova jezera zahrnuje komplexní soubor opatření na přítocích, v okolí jezera i ve vlastním jezeře. Jde především o odstranění zdrojů znečištění vody na přítocích a vnitřního zdroje znečištění – bahna.
Jeho cíle lze rozdělit na krátkodobé (aplikace látky PAX-18 apod.), střednědobé (vybudování hrázek a eliminace drobných zdrojů znečištění na přítocích) a dlouhodobé (odbahnění a vytvoření ekologické stability celého ekosystému jezera).
Některé z těchto úkolů se již podařilo splnit, ale naprostá většina je jich ještě před námi. Při jejich plnění by OPS chtěla využívat znalostí a zkušeností nejen odborníků v dané problematice, ale i místních obyvatel a těch, kteří jsou denně ve styku s prostředím Máchova jezera. Bude nutná také koordinace všech činností souvisejících s plochou Máchova jezera, ale i pokračování v dlouhodobém monitoringu kvality vody a života v jezeře i v okolní přírodě. K cílům projektu patří i propagace lokality a mezinárodní spolupráce.
Jsme si samozřejmě vědomi, že záměr realizovat a dokončit projekt Ozdravění vod Máchova jezera nebude vůbec snadný. Uskutečnit jej nepůjde bez účasti a podpory všech, kteří budou ochotni jakkoli k jeho úspěchu přispět. Jejich pomoc rádi uvítáme.
V následujících číslech zpravodaje bychom Vás, vážení čtenáři, rádi průběžně informovali o konkrétních krocích, které OPS ve spolupráci s městem pro dlouhodobé udržení čistoty vody v jezeře učinila či se v budoucnu chystá učinit.

I. Šedivý, člen správní rady OPS Máchovo jezero

Zdroj: Dokský zpravodaj 09/2007