Vážení spoluobčané,

každému návštěvníkovi Máchova jezera se nezapomenutelně vryje do paměti nádherné panorama jezera a jeho okolí. Ti, kteří zde žijí, často pokládají okolní krásu za samozřejmost a ani si neuvědomují, že by tomu tak nemuselo nadále být.

Kvalita vody v jezeře v posledních letech zaznamenala výrazné zhoršení, podobně jako je tomu u řady vodních nádrží po celém světě. Na zlepšení situace a udržení kvality vody bylo vynaloženo nemalé úsilí a velké finanční prostředky. Velkou zásluhu na tom má především Město Doksy. Zajišťovat trvale tento obtížný úkol je značně náročné, zejména v situaci, kdy majitel jezera,  Agentura ochrany přírody a krajiny, nemá v úmyslu o jezero pečovat tak, aby zde bylo i nadále umožněno koupání a rekreační aktivity. Je nutno si uvědomit, že jezero není určeno především ke koupání, ale že má zatím stále statut chovného rybníku. Takže koupání a ostatní rekreační činnosti jsou vlastně druhotné. Máchovo jezero také není zařazeno mezi tzv. koupací vody, které jsou jmenovány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.
Vzhledem k výše popsanému byla v polovině minulého roku založena obecně prospěšná společnost, která si vytkla za cíl pečovat o čistotu a kvalitu vody v Máchově jezeře tak, aby nenastala situace z roku 2004, kdy bylo koupání celou letní sezonu hygienickou stanicí zakázáno. Všechny práce spojené s dosažením stanoveného cíle jsou však  nejen organizačně, ale především finančně velmi náročné. Zajištění letošní sezony stálo přes 3 miliony korun. Většinu nákladů nesl Liberecký kraj spolu s Městem DOKSY. Významně se však podíleli i další zakladatelé OPS, především  REGATA Čechy, a.s., a REGIO Máchova kraje, a.s.
Neodmyslitelnou součástí aktivit OPS  je také zajištění výhledu do dalších let s cílem udržet kvalitu vody v jezeře. Tento cíl je zvlášť náročný a kromě mimořádného úsilí a znalostí bude vyžadovat i mimořádné prostředky. Tyto prostředky se snaží OPS ve spolupráci s Městem Doksy získat z fondů Evropské unie.
Na jezero a koupání v něm jsme si zvykli a oblíbili jsme si zdejší způsob života. Pro mnohé jsou také možnosti, které jezero poskytuje, zdrojem příjmů. Snad není jediného z místních občanů, kdo by nebyl nějakým způsobem s jezerem spojen. Je určitě dobře, že je utvořena organizace, která se bude výhradně věnovat problematice jezera. A bylo by správné, abychom my všichni, kteří jsme svou podnikatelskou činností či jinak ekonomicky na jezeře závislí, vyjádřili této společnosti podporu. Každá, i sebemenší částka, pomůže OPS v pokračování záslužné činnosti a hlavně ukáže vůli podnikatelů a třeba i občanů pomoci s ozdravením jezera.
Jménem sdružení podnikatelů se na Vás obracím se  žádostí o podporu aktivit OPS. Její hospodaření bude pravidelně zveřejňováno, aby bylo zřejmé, jakým způsobem bude s prostředky nakládáno. Případné částky lze zasílat na účet 181 925 706 / 0600 a uvést ve zprávě příjemci, kdo peníze posílá, aby bylo možno adresně poděkovat. Pokud by částka byla zaslána složenkou, bude jméno odesilatele zjevné. Na přijaté částky je možné vystavit doklad o přijetí, a to buď formou darovací smlouvy nebo jiným dokladem dle dohody, neboť dle § 20, odst. 8 Zákona o dani z příjmů právnických osob si takovýto dar může podnikatel  odečíst od základu pro výpočet daně  až do výše 5%  zdaňovacího základu.
Děkujeme Vám za Vaši morální i finanční podporu a věříme, že naše společné snažení přinese prospěch všem.

Za sdružení podnikatelů Máchova jezera
Milan Nyč

Zdroj: Dokský zpravodaj 11/2007