Plavba plavidel se spalovacími motory na Máchově jezeře

Přetiskujeme článek, uvedený v časopisu Ochrana přírody 4/2015 – 26.11.2015.  Upozorňujeme, že od té doby k žádným legislativním úpravám nedošlo a informace zde zveřejněné jsou stále aktuální.

Plavba plavidel se spalovacími motory na Máchově jezeře

autorka: Kateřina Dostálová

Vzájemné provázání vyhlášek, zákonů a jejich novelizace často přinášejí nejasnosti – zejména u laické veřejnosti – například v tom, co je povoleno a co je zakázáno. To je i případ zákonné úpravy provozu plavidel se spalovacími motory na Máchově jezeře.

Dne 15. dubna 2015 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (dále také jen „vyhláška“). Vyhláška byla přijata v souvislosti s novelizací zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě (dále jen „zákon o vnitrozemské plavbě“)1) v dohodě s Ministerstvem životního prostředí a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) a nahradila dosavadní vyhlášku č. 241/2002 Sb. upravující obdobnou problematiku.

Vyhláška upravuje užívání povrchových vod k plavbě, zejména plavidly se spalovacím motorem. Stanoví, na jakých vodních nádržích a vodních tocích je plavba plavidly se spalovacím motorem zakázána a dále, kde je tato plavba omezena nebo upravena. V zájmu bezpečnosti osob i vodních děl vyhláška dále stanoví zákaz užití jakýchkoli plavidel v době vyhlášeného druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity; obdobně může být plavba omezena v případě vyhlášeného krizového stavu z důvodu povodně.

V souvislosti s přijetím vyhlášky se objevila řada zavádějících mediálních zpráv, které vzbudily u veřejnosti dojem, že na Máchově jezeře lze nyní volně užívat malých plavidel se spalovacím motorem za dodržení podmínek vyhláškou stanovených. Avšak opak je pravdou, plavba se spalovacími motory je na Máchově jezeře i přes přijetí jmenované vyhlášky nadále zakázána.

Definice některých pojmů

Máchovo jezero (též zvané Velký rybník nebo Velký Dokeský rybník) je z pohledu práva vodní plochou 2) a zároveň rybníkem podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.3) Podle zákona o vnitrozemské plavbě a jeho prováděcí vyhlášky č. 222/1995 Sb. se jedná o vodní cestu účelovou. Vodní cesta je vodní tok nebo jiný útvar povrchové vody, na kterém lze provozovat plavidla. Vodní cesta účelová je pak vodní cesta, na které je provozována pouze rekreační plavba a vodní doprava místního významu. Seznam vodních cest účelových stanoví vyhláška č. 222/1995 Sb. a řadí se sem i Máchovo jezero. Plavbou se dle zákona o vnitrozemské plavbě rozumí pohyb nebo stání plavidla na vodní cestě. Plavidlem pak ovladatelné těleso určené k pohybu nebo stání na vodě, zejména za účelem přepravy osob a nákladu nebo nesení strojů a zařízení.4) Plavidla se dělí na malá plavidla,5) jejichž délka trupu nepřesahuje 20 metrů, na lodě, plovoucí stroje, plovoucí zařízení a plovoucí tělesa. Plavidlo se spalovacím motorem je dále definováno předmětnou vyhláškou č. 46/2015 Sb. jako plavidlo používající při plutí k pohonu přímo či nepřímo spalovací motor nebo hybridní pohon, jehož součástí je spalovací motor.

Užívání vod k plavbě, zákaz a omezení plavby

Obecné užívání povrchových vod k plavbě upravuje především vodní zákon, podmínky provozování plavby na vodních cestách pak upravuje zákon o vnitrozemské plavbě a jeho prováděcí předpisy.

Nově přijatá vyhláška provádí ustanovení § 7 odst. 5 vodního zákona, které je pro pochopení dané problematiky nutné blíže rozebrat. Ustanovení lze rozdělit do tří částí:

1) První věta ustanovení stanoví zákaz plavby všech plavidel se spalovacími motory v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených povolením nebo rozhodnutím vodoprávního úřadu pro chov ryb.

2) Druhá věta stanoví, že je plavba plavidel se spalovacími motory dále zakázána i na vodních nádržích a tocích 6), které stanoví Ministerstvo dopravy vyhláškou. Zmiňovanou je předmětná vyhláška č. 46/2015 Sb., která tyto nádrže a toky stanoví ve své příloze č. 1. Jedná se o zákaz plavby se spalovacími motory nad rámec vodních ploch, kde je tato plavba zakázána již ze zákona podle § 7 odst. 5 věty prvé vodního zákona (viz výše, ad 1).

Uvedené zákazy plavby ad 1) a 2) neplatí pro plavidla vybraných osob, např. Státní plavební správy, Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR a správců vodních toků, pokud jsou použita ke služebním účelům, nebo pro držitele vodoprávního povolení určeného k chovu ryb při obhospodařování vodní nádrže. Zákazy se dále nevztahují na vybrané činnosti, jako např. výstavbu či údržbu vodních děl nebo ochranu před povodněmi.

3) Podle věty třetí jmenovaného ustanovení dále platí, že povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při ní nedošlo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnosti osob a vodních děl. Úpravu rozsahu a podmínek užívání vod k plavbě ponechává zákon na prováděcí vyhlášce Ministerstva dopravy, kterou je opět zmiňovaná vyhláška č. 46/2015 Sb. Toto ustanovení ve spojení s vyhláškou stanoví rozsah omezení plavby pouze tam, kde není plavba zákonem zakázána (ad 1) nebo 2)).

Vyhláška v tomto směru reguluje plavbu zejména ve vztahu k plavidlům se spalovacím motorem. Na nádržích a tocích vyjmenovaných v příloze č. 2 vyhlášky lze tato plavidla užívat, avšak pouze jedná-li se o plavidla malá, pokud mají spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW 7) a plavidlo pluje v tzv. výtlačném režimu 8). To je největší změna oproti původní vyhlášce č. 241/2002 Sb. provádějící § 7 odst. 5 vodního zákona, která stanovila, že na těchto vodních plochách (tj. plochách stanovených v příloze č. 2 současné vyhlášky) lze užívat plavidla se spalovacími motory pouze v rámci veřejné vodní dopravy a dále plachetnice s pomocným lodním spalovacím motorem.9) Umožnění plavby malých plavidel se spalovacím motorem s omezeným výkonem a při plutí ve výtlačném režimu na stanovených vodních plochách souvisí dle důvodové zprávy k nové vyhlášce se snahou vyjít vstříc zvyšujícímu se zájmu veřejnosti o rekreační plavbu s tím, že legislativně stanovené limity emisí ve výfukových plynech i hluku motorů s omezeným výkonem a omezenou rychlostí při plutí ve výtlačném režimu nemají představovat významnější omezení jiných rekreačních aktivit nebo životního prostředí. Vzhledem k neregulovatelnému počtu takových plavidel však nelze například znečištění vod či rušení vodního ptactva vyloučit. A jaká plavidla smí vlastně na vodních plochách uvedených v příloze č. 2 vyhlášky plout? Dle výkladu Ministerstva dopravy se jedná např. o malé rybářské pramice v délce 3 až 5 metrů nebo nafukovací čluny. Rozhodně však nejde např. o vodní skútry nebo velké motorové jachty, protože tyto mají vyšší výkon motoru.10)

Zařazení Máchova jezera do přílohy č. 2 vyhlášky jistě navozuje dojem, že na Máchově jezeře je plavba malých plavidel se spalovacím motorem za stanovených podmínek (omezený výkon motoru při plutí ve výtlačném režimu) dovolena.

Tak tomu však není, a to s ohledem na zákaz plavby plavidel se spalovacími motory uvedený v § 7 odst. 5 větě prvé vodního zákona (viz výše ad 1). Vzhledem k tomu, že pro Máchovo jezero bylo vydáno povolení k nakládání s vodami určené mimo jiné pro chov ryb, je plavba veškerých plavidel se spalovacím motorem na Máchově jezeře zakázána již ze zákona, a to podle § 7 odst. 5 věty prvé vodního zákona. Stávající povolení k nakládání s vodami bylo vydáno v roce 2009 s platností do roku 2030 11) a jeho držitelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) jakožto organizační složka státu příslušná hospodařit s pozemky, na nichž se Máchovo jezero nachází. Po dobu trvání platnosti tohoto povolení tedy platí shora uvedený zákonný zákaz a úprava stanovená vyhláškou se nepoužije, neboť zákon je oproti vyhlášce právní předpis vyšší právní síly.

Zákazy a omezení stanovené v § 7 odst. 5 vodního zákona (ad 1) až 3)) nejsou absolutní a je z nich možno udělit výjimku. O výjimce rozhoduje na žádost ve správním řízení příslušný vodoprávní úřad po projednání se Státní plavební správou. Na udělení výjimky není právní nárok.

Porušení stanovených zákazů nebo nedodržení omezení plavby se nevyplácí a může být kvalifikováno jako přestupek (v případě fyzické osoby) nebo jiný správní delikt (v případě právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající), za něž lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.12)

Za předpokladu, že by povolení pro chov ryb na Máchově jezeře pozbylo platnosti (a nebylo zároveň vydáno povolení nové), přestal by se na Máchovo jezero vztahovat zákaz uvedený v § 7 odst. 5 větě prvé vodního zákona a „aktivoval“ by se tak režim stanovený vyhláškou. Teprve potom by zde platila možnost užívání malých plavidel se spalovacím motorem za stanovených podmínek (výkon motoru nejvýše 10 kW při plutí ve výtlačném režimu).

Dále je třeba upozornit, že Máchovo jezero se od 1. 9. 2014 stalo součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko – Máchův kraj13) a do jeho plochy zasahuje také území národní přírodní památky (NPP) Swamp a její ochranné pásmo. Vyhláška pro povrchové vody, které se nachází ve zvláště chráněných územích14) a které jsou nesledovanou vodní cestou nebo vodní cestou účelovou (Máchovo jezero), stanoví, že tyto vody nelze užít pro sportovní činnosti provozované s plavidlem se spalovacím motorem na vymezené vodní ploše15). Tyto plochy vymezuje podle zákona o vnitrozemské plavbě plavební úřad pro vybrané sportovní aktivity, např. vodní lyžování, skoky plavidel, slalom či jiné akrobatické činnosti, které zejména s ohledem na bezpečnost osob nelze provozovat v běžném plavebním provozu kdekoli na vodní cestě. Podle vyhlášky však tyto sportovní činnosti nelze na vybraných vodních cestách ve zvláště chráněných územích, tedy ani na ploše Máchova jezera, realizovat, a tedy ani pro ně zmiňované plochy vymezovat.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že stávající právní úprava ve vyhlášce je velmi matoucí a nekoresponduje se zákonným zákazem plavby se spalovacími motory na Máchově jezeře, jak je stanoven ve vodním zákoně. To nic nemění na tom, že porušení zákonného zákazu je správním deliktem podle vodního zákona a je trestáno nemalou pokutou. K výkonu zakázané činnosti je třeba udělení výjimky vodoprávního úřadu, na kterou však není právní nárok. AOPK ČR z pozice držitele vodoprávního povolení pro chov ryb na Máchově jezeře i z pozice příslušného orgánu ochrany přírody (na území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj a NPP Swamp) v této otázce nyní prostřednictvím Ministerstva životního prostředí usiluje o iniciování jednání s Ministerstvem dopravy o změně vyhlášky č. 46/2015 Sb.

Příspěvek byl publikován v rubrice Informace a jeho autorem je Jiří Brosche. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.