SPOLUPRACÍ A PARTNERSTVÍM K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU MÁCHOVA KRAJE

V srpnu jsme Vás v Dokském zpravodaji informovali o výše uvedeném projektu, na něž je přislíbená dotace z  Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Aktivity projektu jsou z tohoto fondu Evropské unie spolufinancovány do výše 90 % uznatelných nákladů až do listopadu r. 2011, následná udržitelnost výstupů projektu je dalších 5 let. O průběhu realizace projektu, záměrech a výstupech vyplývajících z činnosti Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero Vás budeme pravidelně informovat v Dokském zpravodaji, později na vlastních webových stránkách společnosti. V předcházejících měsících bylo provedeno výběrové řízení na obsazení funkce ředitele společnosti, finančního manažera projektu a pronájem kanceláře. V  listopadu a prosineci mimo jiné probíhají veškeré činnosti spojené s vybudováním zázemí společnosti, kanceláře a jejího provozu. Od ledna následujícího roku budou naplno zahájeny činnosti, které vyplývají z výše uvedeného projektu a o nichž jsme informovali v srpnovém čísle zpravodaje. Nejdéle od března 2009 bude oficiálně zahájen provoz poradenského a konzultačního střediska. Prioritní náplní společnosti jsou i nadále a nepřetržitě činnosti směřující k čistotě Máchova jezera, podpory ekologických projektů a udržitelného rozvoje cestovního ruchu. Právě tyto priority jsou podpořeny výše uvedeným projektem.

Ing. Eva Burešová
ředitelka společnosti

Zdroj: Dokský zpravodaj 12/2008