Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře

Hlavní činností Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero) jsou aktivity vedoucí k nastavení ekosystému Máchova jezera v souladu s ochrannou životního prostředí a s rozvojem cestovního ruchu. Proto Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero) uspořádala dne 19. února odbornou konferenci na téma „Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře“. Konference se zúčastnilo téměř 40 zástupců zainteresovaných subjektů. Po úvodu místopředsedy společnosti a starosty města Bc. Krenického následovala prezentace RNDr. Fainy, který každoročně zpracovává hodnotící zprávu vlivu aplikace PAX-18 na rybniční ekosystém Máchova jezera (viz další článek). Podstatnou částí konference byla diskuze přítomných odborníků na téma současného stavu a dalších činností nutných pro udržitelný ekosystém Máchova jezera. Níže stručné shrnutí několikahodinové konference.
I přesto, že aplikace kolagulantu přináší uspokojivé výsledky, je zřejmé, že jeho celoplošná aplikace není dlouhodobým řešením pro zajištění čistoty vody Máchova jezera. Odborníci se shodují, že ani projekt „odbahnění“ nemusí přinést takový efekt v poměru s vynaloženými prostředky několika set milionů korun. Je proto nezbytné přijmout jiná řešení, která dlouhodobě a efektivně zamezí vysokému výskytu sinic v jezeře. Definováním takového řešení musí předcházet dobře cílený monitoring všeho, co může mít vliv na znečištění vod Máchova jezera.
Po dobu aplikace látky PAX – 18 je každoročně prováděn důkladný, ale finančně náročný hydrochemický a hydrobiologický monitoring vod Máchova jezera, jehož vyhodnocení je součástí závěrečných zpráv RNDr. Fainy. Povinnost těchto rozsáhlých monitoringů vychází z nařízení při aplikaci kolaguantu. V loňském roce byla též zpracována studie návrhu opatření k zamezení masového rozvoje sinic v Máchově jezeře. Autorem této studie je tým pod vedením Doc. Ing. Blahoslava Maršálka, CSc. Až do prosince 2012 je pak zadán průběžný přírodovědný průzkum fauny a flóry, kterým se od roku 2008 zabývá Společnost pro výzkum a ochranu fauny ve spolupráci s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě. Výše uvedené monitoringy jsou klíčovými podklady pro definování dalších monitoringů k přesnému určení co, jak, kde a kdy monitorovat. Takto cílený a pravidelný monitoring bude nejenom efektivní pro další rozhodování, ale také ušetří finanční prostředky.
Důležitým výstupem konference byla nutnost založení pracovní komise, která bude organizována Společností Máchovo jezero. Její členové budou z řad odborných zástupců Agentury ochrany přírody (vlastník jezera), státního podniku Povodí Ohře (vlastník přítoků a odtoků jezera), Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko (organizační složka Agentury ochrany přírody a krajiny) a odborníka na sinice RNDr. Fainy. Prvním úkolem pracovní skupiny bude definování opatření pro letošní rok. Dále pak stanovení akčního plánu, střednědobé a dlouhodobé strategie a definování nástrojů, úkonů a finančních prostředků pro naplňování cílů.
V současné době probíhá řada dílčích jednání nad výstupy konference, především pak jednání k záměrům pro letošní rok, definování monitoringů a sestavení pracovní komise. Na webových stránkách www.opsmachovojezero.cz naleznete celé zprávy z provedených monitoringů a další informace o činnosti společnosti. Na závěr bych chtěla poděkovat sponzorovi celé konference hotelu Port – REGATA ČECHY, a.s.

Ing. Eva Burešová
Ředitelka společnosti
773 800 283

Zdroj: Dokský zpravodaj 04/2009