OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2009

Rok 2009 nebyl prvním rokem fungování Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, můžeme ale říci, že se díky podpoře fondů EU stal prvním rokem s oficiální kanceláří, pravidelným provozem a kompletním zajištěním aktivit. Přesto, že Vás o našich aktivitách pravidelně informujeme, dovolujeme si udělat malé ohlédnutí nad zásadními věcmi roku.

Na přelomu roku 2008/2009 probíhaly činnosti spojené se zařízením kanceláře společnosti, která sídlí v budově zámku v Doksech. Již v únoru jsme oficiálně zahájili provoz bezplatného poradenství v oblasti rozvoje Máchova jezerem, jak cestovního ruchu, tak ochrany životního prostředí a dotací z fondů EU. Jak ukázala praxe a jsme tomu rádi, nejedná se nakonec jenom o konzultace v oblasti získávání dotací z EU, ale stali jsme se též místem střetávání se informací a diskuzí o aktivitách a záměrech jak podnikatelů, tak společností zaměřených na koordinaci cestovního ruchu různých částí turistického regionu Máchova kraje. Nejenom na přípravě projektů, ale i na koordinaci jednotlivých aktivit úzce spolupracujeme např. s Městským kulturním zařízením Doksy (vč. IC), se Sdružením Českolipsko, s Místní akční skupinou LAG Podralsko, se Svazkem obcí Máchův kraj aj. i soukromými subjekty. Máme zastoupení v programovém výboru MAS LAG Podralsko a v Komisi cestovního ruchu při Městě Doksy. V průběhu letní sezony jsme se zabývali zpracováním Analýzy potřeb rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera, čemuž předcházel sběr dat formou dotazníků, osobních návštěv a workshopů. Finální dokument naleznete na našich webových stránkách Analýza se stala podkladovým materiálem pro zpracování Plánu rozvoje cestovního ruchu u Máchova jezera, který bude obsahovat dlouhodobou strategii a návrhu projektů, jejichž realizaci bychom dle možnosti mohli zajišťovat či koordinovat.

Samozřejmě prioritou společnosti i nadále zůstává čistota vod Máchova jezera a s tím související aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. V únoru jsme pořádali několikahodinovou odbornou konferenci na téma Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře, diskuze přítomných odborníků byla na téma současného stavu a dalších činností nutných pro udržitelný ekosystém Máchova jezera. Jednalo se o první společné setkání odborníků a všech zainteresovaných subjektů do problematiky dlouhodobého zajištění čistoty vod jezera. Taktéž počátkem roku bylo celé Máchovo jezero vyhlášeno jako ochranné pásmo národní přírodní památky SWAMP a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK) předala plnou správu jezera Správě Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko (dále jen CHKO). V tomto rozhodnutí se do konce roku nic nezměnilo a podle dostupných informací zatím ani nic měnit nebude. Však díky dobré spolupráci s vedením správy CHKO Kokořínsko jsme informováni o činnostech týkající se Máchova jezera a jeho okolí. V letošním roce České vysoké učení technické zpracovalo pro AOPK ČR studii návrhů opatření na zlepšení stavu vodního ekosystému povodí. Tato studie by měla být prezentována v lednu 2010, což je pro naší další činnost v následujících letech velmi zásadní! AOPK ČR tímto dokumentem stanoví jakou další strategii, jaké další aktivity zvolí pro zajištění čistoty vod jezera při ponechání původní myšlenky rekreační vodní plochy. Od května letošního roku jsme zajistili pravidelný monitoring vod Máchova jezera. Tento monitoring jsme po konzultaci a doporučení předními odborníky upravili tak, aby jeho výstupy byly efektivní a srovnatelné pro další potřeby. Tímto bychom rádi poděkovali za finanční podporu monitoringu 2009 a to především Městu Doksy, společnosti REGATA ČECHY, a. s., společnosti REGIO Máchova kraje, a. s. a Sdružení pro rozvoj Starých Splavů. Na podporu ochrany životního prostředí v souladu s rozvojem cestovního ruchu, nyní ve spolupráci se správou CHKO Kokořínsko a VMG ČL realizujeme vlastní projekt „Naučná stezka SWAMP u Máchova jezera“.

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero děkuje všem sponzorům, partnerům, spolupracovníkům a příznivcům za podporu v roce 2009!

Ing. Eva Burešová
Zdroj: Dokský zpravodaj 12/2009