EXKURZE S ODBORNÝM VÝKLADEM PO ZAJÍMAVÝCH PŘÍRODNÍCH LOKALITÁCH MÁCHOVA KRAJE

Máchovo jezero zná každý jako místo rekreace u vody. Málokdo však tuší, že se v jeho blízkosti nachází řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Vydejte se letos opět s námi po naučné stezce Swamp kolem Máchova jezera a dalších zajímavých přírodních lokalitách Máchova kraje a poznejte vzácné organismy, které zde žijí. Na exkurzi Vás provede odborný průvodce.   Celý příspěvek

Turistický informační a navigační systém k ubytovacím a dalším zařízením v okolí Máchova jezera

V současné době je značení ke komerčním cílům v obci Doksy a Staré Splavy nejednotné, zastaralé a nevzhledné. Ve většině případů jsou směrové tabule umisťované na různé plochy bez povolení. Záměrem Města Doksy je stávající nepovolenou reklamu odstranit a zavézt v obcích nový jednotný navigační systém. Přípravou a realizací navigačního systému ke komerčním cílům pověřilo Město Doksy Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero, která má vyřízena veškerá povolení k realizaci tohoto systému.

V první fázi se jedná o umístění směrových tabulí o rozměru 20×100 cm na sloupy veřejného osvětlení a dřevěné sloupy firmy Telefónica. Max. počet ukazatelů na jednom sloupku: 5 ks. Směrové tabule budou jednotného vzhledu a umístěné dle pravidel Policie ČR.

V druhé fázi dojde k umístění směrových tabulí na samostatné sloupky (tam kde nelze využít sloupy VO/Telefónica). Týká se hlavně oblasti „Pod Borným“.

 OPS Máchovo jezero nabízí realizaci navigačního systému ke komerčním zařízením tzv. na klíč. A to včetně projednání s dotčenými úřady a všech patřičných schvalovacích úkonů, k dosažení konečných povolení, nutných pro realizaci navigačního systému.

Celý příspěvek

ČINNOSTI OPS OHLEDNĚ SPRÁVY MÁCHOVA JEZERA

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen OPS MJ) se po letech vyjednávání se správcem Máchova jezera přiblížila ke své stěžejní náplni práce, kterou je zajištění kvality vody v Máchově jezeře. Bez potřebného oprávnění nemohla uskutečnit své záměry a cíle v plném rozsahu. Tomuto důležitému kroku předcházelo uzavření nájemní smlouvy na Máchovo jezero mezi AOPK ČR a městem Doksy. Ve stručnosti Vás chci informovat o tom, co tato změna v právním vztahu k Máchovu jezeru znamená pro OPS MJ. Celý příspěvek

Změna sídla společnosti

Kancelář společnosti byla přemístěna do objektu bývalé ZŠ na náměstí Republiky, Doksy (rohový dům vedle České spořitelny).

Nová adresa: náměstí Republiky 193, Doksy.

Z činností Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero

Činnosti, kterými se Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen OPS MJ) zabývá, můžeme rozdělit do dvou oblastí. Činnosti směřující k zajištění kvality vod Máchova jezera a rozvoje ekologicky šetrného cestovního ruchu.´

Máchovo jezero

OPS MJ dlouhodobě spolupracuje s Povodím Ohře, s. p. při zajišťování monitoringu Máchova jezera (poaplikační monitoring v letech: 2007, 2009 a 2010) a s Vlastivědným muzeem Česká Lípa při zajištění „Monitoringu a vyhodnocení vlivu na populace předmětných druhů rostlin a živočichů“. Tyto monitoringy jsou důležité z hlediska průběžného vyhodnocování kvality vody v Máchově jezeře. Pro efektivní hospodaření na Máchově jezeře je nutné mít zajištěna pravidelná data pro hodnocení procesů probíhajících v samotném jezeře. Dále je potřeba zajistit monitoring přítoků a odtoků jezera, pro zjištění jejich vlivu na krátko i dlouhodobý vývoj kvality vody v jezeře. Pokud by došlo k vynechání monitoringu v daném roce, byla by data znehodnocena a nebylo by možné reagovat na změny probíhající v Máchově jezeře a zajištění kvality vody na letní sezónu. V letošním roce zajistila OPS MJ monitoring Máchova jezera za finanční podpory Města Doksy. Dále ve spolupráci s provozovateli pláží zajistila v  OPS MJ monitoring koupacích vod na letošní sezónu.

OPS MJ vede řadu jednání s různými dodavateli technologií, které by měly zamezit růstu cyanobakterií na Máchově jezeře. Každá z nabízených technologií má svá pro i proti a neřeší kvalitu vody v Máchově jezeře dlouhodobě. V současné době se vedou jednání s AOPK ČR o dalším způsobu hospodaření na Máchově jezeře, které by mělo přinést dlouhodobější efektivitu v problematice kvality vody v Máchově jezeře. Jakmile dojde k dohodě obou stran na jednotném řešení, budu Vás dále informovat.

Současný vlastník Máchova jezera, kterým je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR) chystá kroky k pronajmutí Máchova jezera Městu Doksy. V této záležitosti je důležitým partnerem pro Město Doksy i OPS MJ. Od svého vzniku usiluje OPS MJ o úzkou spolupráci s AOPK ČR. V záležitosti pronájmu Máchova jezera je důležitým partnerem pro připomínkování návrhů smlouvy mezi Městem Doksy a AOPK ČR z hlediska poradního. V současné době se připravuje nájemní smlouva, kterou bude zastupitelstvo připomínkovat na podzim letošního roku. 

Cestovní ruch

V oblasti cestovního ruchu dojde v letošním roce k ukončení realizace těchto projektů:

  • „Naučná stezka SWAMP u Máchova jezera – II. etapa“ v září 2011
  • „Máchova stezka – naučná stezka pro pěší a cyklisty“ v srpnu 2011 
  • „Spoluprací a partnerstvím k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“ v prosinci 2011

O těchto projektech Vás blíže informuji v následujících článcích.