Sportovní rybolov se vrací na Máchovo jezero

Na Máchovo jezero se po více než 30 letech vrací sportovní rybolov.  Zachytat si mohou nejen rybáři, ale i turisté.

Zastupitelstvo města Doksy posvětilo na svém lednovém zasedání novou sportovní aktivitu na jezeře. Je jí sportovní rybolov.

Doksy s Máchovým jezerem patří stále k jedněm z nejnavštěvovanějších míst Libereckého kraje. Máchovo jezero si každý spojuje s koupáním, případně s lodní dopravou. Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero chce od letošního roku navázat na trošku pozapomenutou aktivitu, a sice sportovní rybolov, který na Máchově jezeře probíhal v 70. a v 80. letech minulého století. OPS tak ve svém projektu umožní chytání ryb v Máchově jezeře za stanovených podmínek nejen rybářům, ale i široké veřejnosti.

Připravovaný projekt byl konzultován s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a dalšími subjekty, neboť musí být v souladu nejen s rekreačním využíváním jezera, ale splňovat i požadavky chráněné krajinné oblasti.

„Pokud chceme i v budoucnu žít z turistického ruchu, musíme lidem stále častěji nabízet nové zájmové aktivity. Jednou z nich bude od tohoto roku i provozování sportovního rybolovu na jezeře,“ říká ředitelka Městského kulturního střediska Renata Mauserová.

„OPS získala koncem loňského roku dotaci z ministerstva zemědělství.  Jde o kompenzační nevratnou dotaci se zaměřením na mimoprodukční funkci rybníků. Právě ta nám pomůže v počátku projekt ekonomicky co nejlépe zafinancovat. Aktivitu chceme podpořit i jednoduchou informační kampaní,“ dodává Jiří Brosche, koordinátor projektu.

Na jezeře je již připraveno několik úseků určených pro sportovní rybolov. Vzhledem k tomu, že rybářská sezona začíná v dubnu, budou již od března na vybraných místech v prodeji  povolenky – pověřenky k lovu. Připravují se sezonní, týdenní a denní.

Ředitel OPS Jiří Holub upřesňuje: „Máme v jezeře i zajímavou rybí obsádku. Ta byla ještě doplněna v průběhu loňského roku a s dalším dosazováním počítáme i letos. Rybáři zde budou moci ulovit jak ryby kaprovité, tak i dravce, především štiku, bolena, candáta či sumce. Rádi bychom tedy u nás uvítali co nejvíce sportovních rybářů.“

Pokud se sportovní rybolov na Mácháči osvědčí, počítá OPS do budoucna i s budováním rybářských posedů či lovem z loděk.

_IGP7328 kopie

Nový koordinátor Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero

V měsíci srpnu proběhlo výběrové řízení na pozici koordinátora OPS Máchovo jezero. Novým koordinátorem se stal pan Jiří Brosche.

Koordinátor především vyhledává finanční zdroje důležité pro zajištění bezproblémového chodu společnosti. Podílí se na  přípravě a zpracování projektů dotovaných z prostředků EU či regionálních zdrojů. Po administrativní stránce zajišťuje chod společnosti, kontroluje  plnění mandátních smluv s městem Doksy ohledně péče o Máchovo jezero a provozu jednotného navigačního systému. Dále spolupracuje při plnění úkolů s MÚ Doksy, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Povodím Ohře, akreditovanými laboratořemi zajišťujícími pravidelný monitoring kvality vody v Máchově jezeře i dalších vodních zdrojích v dokském regionu.

 

Výběrové řízení na pozici koordinátora společnosti

Ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero vypisuje výběrové řízení na pozici koordinátor. Jedná se o práci v Doksech, zaměřenou zejména na vyhledávání finančních zdrojů pro zajištění společnosti, přípravu, zpracování a řízení projektů, zajišťování administrace chodu společnosti a zajišťování plnění mandátních smluv s městem Doksy ohledně péče o Máchovo jezero a provozu jednotného navigačního systému.

Požadavky na výběrové řízení naleznete ZDE. Přihlášky je nutné zaslat do 7. 8. 2015 do 12,00 hod.

Nasazení candáta do Máchova jezera

Dne 30. 6. 2015 došlo, dle plánu, k dalšímu dosazení rybí obsádky na Máchově jezeře a to, candáta obecného, ve stádiu plůdek rychlený. Nasazeno bylo 10 000 kusů o průměrné velikosti 4-5 cm. Candát byl dovezen z rybochovného zařízení VURH Vodňany. Transport byl proveden standardně ve zdvojených igelitových pytlích s kyslíkem. „Doprava i samotné vysazení proběhlo bez sebemenších problémů. Candáti jsou šťastně v jezeře a mohou se začít připravovat na svoji funkci ,,zdravotní policie“, jak se mezi rybáři tato ryba označuje pro svoji schopnost likvidovat nemocné a plevelné ryby“, uvádí ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero Jiří Holub. V nejbližší době přijde na řadu i bolen dravý, na podzim pak sumec.

DSC05754 (Large) DSC05759 (Large)

Co je letos v naší společnosti nového

Rok 2015 přinesl do naší společnosti opět personální změny. Po rezignaci ředitelky Šárky Harcubové zvolila správní rada do čela společnosti pana Jiřího Holuba, který je absolventem Střední rybářské technické školy ve Vodňanech a pracoval například ve Výzkumném ústavu rybářství ve Vodňanech, či v bývalém státním rybářství, má tedy v oboru rybářství bohaté zkušenosti a bude pro naši společnost skutečným přínosem.

Hlavní činností společnosti je péče o Máchovo jezero, zejména péče o kvalitu vody, proto se naše společnost, na doporučení odborníků, rozhodla zpracovat záměr na znovuobnovení sportovního rybolovu na Máchově jezeře.  Hlavní oporu v tomto úsilí bude mít společnost ve svém novém řediteli, „Sportovní rybolov by nebyl pro naši společnost výnosovou aktivitou, ale rozšířily by se tím služby pro návštěvníky Máchova jezera a zároveň bychom tím získali možnost regulace rybí obsádky a tím i udržení kvality vody v jezeře“, uvádí Jiří Holub, ředitel Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero.

Další novinkou je ukončení práce skupiny expertů v čele s RNDr. Jindřichem Durasem, Ph.D., který na základě naší objednávky pracoval na projektu vedoucího ke zlepšení jakosti vody v Máchově jezeře. Výsledky práce, zaznamenané do zprávy s názvem „Máchovo jezero – situace a možnosti nápravy“, představil sám p. Duras na únorovém zasedání zastupitelstva města a na naší společnosti nyní je, abychom výstupy a doporučení z této zprávy uvedly do praxe. Jedná se především o systematické omezování přísunu fosforu do Máchova jezera Robečským potokem, trvalou kontrolu nakládání s odpadními vodami v Doksech, zajištění správného hospodaření na Poselském a Čepelském rybníce, posilování funkce předhrázky, správnou regulaci rybí obsádky, či pokračování v systematickém monitoringu vody.

Velmi očekávanou a sledovanou akcí, bude v tomto roce také dokončení stavby nového výpustního zařízení, které pokračuje v souladu s harmonogramem a je tedy očekáváno koncem dubna, jak jsme vás již dříve informovali. V souvislosti se stavbou také bedlivě sledujeme stav napouštění Máchova jezera, které by i přes velmi nízké množství srážek, mělo být opět plné do konce května, tedy do začátku turistické sezóny.

I v roce 2015 nabízí naše společnost pro podnikatele, kteří ještě nevyužili možnosti začlenění do jednotného navigačního systému ke komerčním cílům, zajištění výroby směrových tabulí, jejich instalaci a údržbu. Jednotný navigační systém ulehčuje návštěvníkům orientaci po městě a zároveň zvyšuje estetický dojem z jeho návštěvy. Z tohoto důvodu i nadále bude probíhat kontrola a odstraňování nepovolených reklam. Zájemci o začlenění do jednotného navigačního systému se na nás mohou obrátit na e-mail: info@opsmachovojezero.cz, nebo tel.: 773800283

Věříme, že naše činnost přinese nejen zkvalitnění vody v Máchově jezeře, ale zároveň i podíl na zkvalitňování služeb v okolí Máchova jezera a tím i na rozvoji cestovního ruchu v této oblasti.

Lenka Proboštová, DiS., koordinátorka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero

NOVÉ PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ STŘEDISKO V REGIONU

Dovolte, abych Vám touto cestou představila Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero), která se stala novým členem MAS LAG Podralsko. Společnost Máchovo jezero byla založena v prosinci 2006, aby podněcovala, spolupodílela se, organizovala, hledala finanční prostředky a vyvíjela vlastní činnost, to vše směřující k čistotě vod Máchova jezera a s tím navazujícím rozvojem cestovního ruchu.
Celý příspěvek

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2009

Rok 2009 nebyl prvním rokem fungování Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, můžeme ale říci, že se díky podpoře fondů EU stal prvním rokem s oficiální kanceláří, pravidelným provozem a kompletním zajištěním aktivit. Přesto, že Vás o našich aktivitách pravidelně informujeme, dovolujeme si udělat malé ohlédnutí nad zásadními věcmi roku.

Celý příspěvek