NOVÉ PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ STŘEDISKO V REGIONU

Dovolte, abych Vám touto cestou představila Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero), která se stala novým členem MAS LAG Podralsko. Společnost Máchovo jezero byla založena v prosinci 2006, aby podněcovala, spolupodílela se, organizovala, hledala finanční prostředky a vyvíjela vlastní činnost, to vše směřující k čistotě vod Máchova jezera a s tím navazujícím rozvojem cestovního ruchu.
Celý příspěvek

OHLEDNUTÍ ZA ROKEM 2009

Rok 2009 nebyl prvním rokem fungování Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, můžeme ale říci, že se díky podpoře fondů EU stal prvním rokem s oficiální kanceláří, pravidelným provozem a kompletním zajištěním aktivit. Přesto, že Vás o našich aktivitách pravidelně informujeme, dovolujeme si udělat malé ohlédnutí nad zásadními věcmi roku.

Celý příspěvek

DOTACE NA ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

Regionální rada soudržnosti NUTS II Severovýchod vyhlásila výzvu pro předkládání žádosti o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod, oblast podpory 3. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3. 2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. Délka trvání výzvy je 26. října 2009 – 29. ledna 2010 (do 12 hodin).

Místní akční skupina LAG Podralsko připravuje též vyhlášení výzvy na předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, mimo jiné do fishe 3 Podpora cestovního ruchu/nezakládající veřejnou podporu a fishe 4 Podpora cestovního ruchu/zakládající veřejnou podporu. V době redakční uzávěrky není ještě výzva zveřejněna, její ukončení se však plánuje v průběhu ledna 2011.

Celý příspěvek

INFORMAČNÍ TABULE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ U MÁCHOVA JEZERA

Jednou z aktivit a prvotních zájmů Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero je ochrana životního prostředí v souladu s podporou rozvoje cestovního ruchu. Správní rada společnosti svým usnesením ze dne 14. dubna 2009 odsouhlasila přípravu projektu na vybudování informačních tabulí u Máchova jezera na téma ochrany životního prostředí. Na projekt byla získána dotace z grantového fondu Libereckého kraje ve výši 90%, tj. 45 900 Kč
Celý příspěvek

WORKSHOP CESTOVNÍHO RUCHU

V minulém čísle Dokského zpravodaje jsme Vás zvali na pracovní setkání podnikatelů, zástupců veřejné správy a přátel v cestovním ruchu. Setkání se konalo 4. srpna ve Starých Splavech za účasti téměř 30 osob z řad především podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, dále zástupců Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero a veřejné správy a také místních obyvatel.
Celý příspěvek

Máchovo jezero spravuje CHKO Kokořínsko

Úvodem Vás chceme informovat o důležitých organizačních změnách souvisejících s Máchovým jezerem. Na konci roku 2008 vypršela nájemní smlouva na správu Máchova jezera společnosti Rybářství Doksy, spol. s r. o., a začátkem letošního roku bylo celé Máchovo jezero vyhlášeno jako ochranné pásmo národní přírodní památkou SWAMP. Následně vedení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) rozhodlo, že plnou správu nad jezerem převezme pro letošní rok Chráněná krajinná oblast Kokořínsko (dále jen CHKO), která je součástí AOPK ČR. V rámci jednání Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero (dále jen OPS Máchovo jezero) s AOPK ČR byla vydiskutována vzájemná podpora a spolupráce při péči o zvýšení kvality vody v Máchově jezeře, která byla potvrzena podpisem smlouvy.

Hydrobiologické hodnocení vlivu aplikace PAX – 18 na rybniční ekosystém Máchova jezera (stručný výtah)

Čtvrtá aplikace PAX-18 do Máchova jezera proběhla ve dnech 23. 7. – 5. 8. 2008. Dávka koagulantu byla oproti třem předchozím aplikacím celkově podstatně nižší a poprvé aplikace koagulátu byla provedena i v Břehyňské zátoce. I přes nižší dávku aplikace byly monitorovací ukazatele pozitivní.
Odběry prováděné Zdravotním ústavem v Liberci v období mezi 14. 5. – 13. 8. 2008 zaznamenaly četnost sinic na 1 ml v rozmezí od 8 400 b. do 46 500 b., což znamená, že do té doby nebyla dosažena ani polovina maximálního limitu. Též došlo ke zlepšení průhlednosti vody, která se v roce 2007 pohybovala v rozmezí 0,40 – 0,50 m a v roce 2008 pak maximální dosažená průhlednost činila až 1 m. Podobně jako v předchozích letech probíhal i v roce 2008 hydrochemický a hydrobiologický monitoring. V průběhu aplikace přípravku byla denně sledována i kvalita vody odtékající z Máchova jezera. Překvapivě vysoká četnost nano a pikoplanktonních cyanobakterií byla zaznamenána pouze v přítoku Břehyňského potoka. Ani na nejhlubších místech v jezeře nad bahnitým dnem nedocházelo v r. 2008 k tvorbě zvodněného sedimentu o mocnosti 0,5 – 0,7 m, který se zde tvořil v létech před aplikací koagulantu a nepochybně vedl ke snazšímu uvolňování fosforu do vodního sloupce, což mělo pozitivní vliv na rozmnožení sinic. Pozitivní výsledky byly také zaznamenány při výlovu Máchova jezera v prosinci 2008. Poměr dravých a nedravých ryb činil 1:3 (2), což je stav velice příznivý z hlediska uchování vyváženého ekosystému Máchova jezera s cílem minimalizace živin pro sinice. Při vypouštění jezera byl také nepřehlédnutelný vysoký výskyt škeblí.

Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře

Hlavní činností Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero) jsou aktivity vedoucí k nastavení ekosystému Máchova jezera v souladu s ochrannou životního prostředí a s rozvojem cestovního ruchu. Proto Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero) uspořádala dne 19. února odbornou konferenci na téma „Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře“. Konference se zúčastnilo téměř 40 zástupců zainteresovaných subjektů. Po úvodu místopředsedy společnosti a starosty města Bc. Krenického následovala prezentace RNDr. Fainy, který každoročně zpracovává hodnotící zprávu vlivu aplikace PAX-18 na rybniční ekosystém Máchova jezera (viz další článek). Podstatnou částí konference byla diskuze přítomných odborníků na téma současného stavu a dalších činností nutných pro udržitelný ekosystém Máchova jezera. Níže stručné shrnutí několikahodinové konference.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MÁCHOVO JEZERO

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero byla založena, aby podněcovala, spolupodílela se, organizovala, hledala finanční prostředky a vyvíjela vlastní činnost, to vše směřující k čistotě vod Máchova jezera a s tím navazujícím rozvojem cestovního ruchu. Na podporu výše uvedených aktivit byl počátkem ledna letošního roku naplno spuštěn provoz kanceláře Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero. Sídlo kanceláře, které je totožné s oficiálním sídlem společnosti, se nachází na adrese Valdštejnská 183, Doksy (hlavní budova zámku). Zařízení kanceláře, její provoz a další aktivity jsou součástí projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“, který je spolufinancován z ROP NUTS II Severovýchod.