WORKSHOP CESTOVNÍHO RUCHU

Vážení podnikatelé a přátelé v cestovním ruchu, dovolujeme si Vás pozvat na

WORKSHOP CESTOVNÍHO RUCHU,

který se bude konat 4. 8. 2009 od 19.00 hodin
v Penzionu Mlýn u Máchova jezera – Dalibora z Myšlína 37, Staré Splavy.

Jedná se o pracovní setkání podnikatelů, zástupců veřejné správy, neziskových
organizací a dalších pracovníků v oblasti cestovního ruchu, kteří se podílejí na vytváření
turistické nabídky v oblasti Máchova jezera. Workshop je součástí projektu „Spoluprací a
partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“ financovaného
z fondů EU v rámci ROP NUTS II Severovýchod.

Celý příspěvek

Máchovo jezero spravuje CHKO Kokořínsko

Úvodem Vás chceme informovat o důležitých organizačních změnách souvisejících s Máchovým jezerem. Na konci roku 2008 vypršela nájemní smlouva na správu Máchova jezera společnosti Rybářství Doksy, spol. s r. o., a začátkem letošního roku bylo celé Máchovo jezero vyhlášeno jako ochranné pásmo národní přírodní památkou SWAMP. Následně vedení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) rozhodlo, že plnou správu nad jezerem převezme pro letošní rok Chráněná krajinná oblast Kokořínsko (dále jen CHKO), která je součástí AOPK ČR. V rámci jednání Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero (dále jen OPS Máchovo jezero) s AOPK ČR byla vydiskutována vzájemná podpora a spolupráce při péči o zvýšení kvality vody v Máchově jezeře, která byla potvrzena podpisem smlouvy.

Hydrobiologické hodnocení vlivu aplikace PAX – 18 na rybniční ekosystém Máchova jezera (stručný výtah)

Čtvrtá aplikace PAX-18 do Máchova jezera proběhla ve dnech 23. 7. – 5. 8. 2008. Dávka koagulantu byla oproti třem předchozím aplikacím celkově podstatně nižší a poprvé aplikace koagulátu byla provedena i v Břehyňské zátoce. I přes nižší dávku aplikace byly monitorovací ukazatele pozitivní.
Odběry prováděné Zdravotním ústavem v Liberci v období mezi 14. 5. – 13. 8. 2008 zaznamenaly četnost sinic na 1 ml v rozmezí od 8 400 b. do 46 500 b., což znamená, že do té doby nebyla dosažena ani polovina maximálního limitu. Též došlo ke zlepšení průhlednosti vody, která se v roce 2007 pohybovala v rozmezí 0,40 – 0,50 m a v roce 2008 pak maximální dosažená průhlednost činila až 1 m. Podobně jako v předchozích letech probíhal i v roce 2008 hydrochemický a hydrobiologický monitoring. V průběhu aplikace přípravku byla denně sledována i kvalita vody odtékající z Máchova jezera. Překvapivě vysoká četnost nano a pikoplanktonních cyanobakterií byla zaznamenána pouze v přítoku Břehyňského potoka. Ani na nejhlubších místech v jezeře nad bahnitým dnem nedocházelo v r. 2008 k tvorbě zvodněného sedimentu o mocnosti 0,5 – 0,7 m, který se zde tvořil v létech před aplikací koagulantu a nepochybně vedl ke snazšímu uvolňování fosforu do vodního sloupce, což mělo pozitivní vliv na rozmnožení sinic. Pozitivní výsledky byly také zaznamenány při výlovu Máchova jezera v prosinci 2008. Poměr dravých a nedravých ryb činil 1:3 (2), což je stav velice příznivý z hlediska uchování vyváženého ekosystému Máchova jezera s cílem minimalizace živin pro sinice. Při vypouštění jezera byl také nepřehlédnutelný vysoký výskyt škeblí.

Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře

Hlavní činností Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero) jsou aktivity vedoucí k nastavení ekosystému Máchova jezera v souladu s ochrannou životního prostředí a s rozvojem cestovního ruchu. Proto Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero) uspořádala dne 19. února odbornou konferenci na téma „Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře“. Konference se zúčastnilo téměř 40 zástupců zainteresovaných subjektů. Po úvodu místopředsedy společnosti a starosty města Bc. Krenického následovala prezentace RNDr. Fainy, který každoročně zpracovává hodnotící zprávu vlivu aplikace PAX-18 na rybniční ekosystém Máchova jezera (viz další článek). Podstatnou částí konference byla diskuze přítomných odborníků na téma současného stavu a dalších činností nutných pro udržitelný ekosystém Máchova jezera. Níže stručné shrnutí několikahodinové konference.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST MÁCHOVO JEZERO

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero byla založena, aby podněcovala, spolupodílela se, organizovala, hledala finanční prostředky a vyvíjela vlastní činnost, to vše směřující k čistotě vod Máchova jezera a s tím navazujícím rozvojem cestovního ruchu. Na podporu výše uvedených aktivit byl počátkem ledna letošního roku naplno spuštěn provoz kanceláře Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero. Sídlo kanceláře, které je totožné s oficiálním sídlem společnosti, se nachází na adrese Valdštejnská 183, Doksy (hlavní budova zámku). Zařízení kanceláře, její provoz a další aktivity jsou součástí projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Máchova jezera“, který je spolufinancován z ROP NUTS II Severovýchod.

Odborná konference „Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře“

Dne 19. února 2009 se v hotelu Port u Máchova jezera konala odborná konference na téma „Strategie ekologických opatření na Máchově jezeře“. Konference se zúčastnilo téměř 40 odborníků na ochranu životního prostředí a další zainteresované subjekty. Pořadatelem konference byla Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero a hlavním sponzorem hotel Port Doksy.

Úvodní slovo konference věnoval Bc. Zdeněk Krenický (místopředseda společnosti a starosta Města Doksy) vývoji Máchova jezera v oblasti cestovního ruchu a následně ekologickým opatřením na jezeru.  Dalším bodem konference bylo představení Závěrečné zprávy roku 2008 – Hydrobiologického hodnocení vlivu aplikace PAX – 18 na rybniční ekosystém Máchova jezera. Zprávu prezentoval její autor RNDr. Faina, specialista na obnovu rybničních ekosystémů a rybničního hospodaření šetrného k přírodě.

Nejdůležitější částí celé konference byla tříhodinová odborná diskuze o současném stavu, možnostech a výhledu ekologicky stabilního systému na Máchově jezeře. Náměty a připomínky z této diskuze budou v následujících týdnech zpracovány ve výstupy, které budou důležitým vodítkem dalších činností k zajištění ekologicky udržitelného stavu Máchova jezera.

Společnost Máchovo jezero děkuje všem účastníkům konference za jejich čas a podněty a těší se na vzájemnou spolupráci.

Zahájen provoz poradenského a konzultačního střediska

V únoru 2009 byl zahájen provoz poradenského a konzultačního střediska v oblasti udržitelného rozvoje Máchova jezera, především pak cestovního ruchu, ochrany životního prostředí a dotací EU. V případě zájmu o bezplatnou konzultaci kontaktujte ředitelku společnosti Ing. Evu Burešovou. Konzultačním místem je kancelář společnosti v budově zámku, Valdštejnská 183, Doksy. Zřízení a provoz střediska je jednou z aktivit projektu „Spoluprací a partnerstvím k udržitelnému rozvoji Máchova jezera“, který je spolufinancován z fondu EU Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod.

SPOLUPRACÍ A PARTNERSTVÍM K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU MÁCHOVA KRAJE

Toto je název projektu, na jehož realizaci podala Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále OPS MJ) žádost o finanční podporu z fondu EU. Nyní už můžeme říct, že projekt prošel vysokou konkurencí a byla mu přislíbena dotace ve výši 90% uznatelných nákladů z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Realizace projektu potrvá od července 2008 do listopadu 2011. Celkový rozpočet činí cca 3,3 mil. Kč a skládá se mimo jiné z nákladů na provoz OPS MJ, např. mzda ředitele, režijní náklady na provoz střediska apod.

Celý příspěvek