SPOLUPRACÍ A PARTNERSTVÍM K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU MÁCHOVA KRAJE

Toto je název projektu, na jehož realizaci podala Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero (dále OPS MJ) žádost o finanční podporu z fondu EU. Nyní už můžeme říct, že projekt prošel vysokou konkurencí a byla mu přislíbena dotace ve výši 90% uznatelných nákladů z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Realizace projektu potrvá od července 2008 do listopadu 2011. Celkový rozpočet činí cca 3,3 mil. Kč a skládá se mimo jiné z nákladů na provoz OPS MJ, např. mzda ředitele, režijní náklady na provoz střediska apod.

Celý příspěvek

VYHLAŠUJE KONKURZ NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITEL/KA (projektový manažer/ka) O.P.S.

Požadujeme:
• SŠ/VŠ vzdělání, nejlépe ekonomického zaměření
• zkušenosti v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie
• zkušenosti s tvorbou a správou rozpočtů
• zkušenosti se zpracováním analýz a tvorbou strategických dokumentů
• orientaci v dotační politice, především ve fondech Evropské unie
• orientaci v oblasti cestovního ruchu a v enviromentální oblasti
• znalost regionu Máchův kraj
• řidičský průkaz skupiny B
• velmi dobrou znalost práce na PC (MS Word, MS Exel, Power Point, Outlook)
• řídící a organizační schopnosti
• komunikativnost, samostatnost a flexibilitu
• schopnost týmové práce
• vyjednávací schopnosti (facility management)

Celý příspěvek

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení občané, opět bychom Vás rádi informovali o vývoji situace kolem čistoty vody v Máchově jezeře. Jak již asi víte z minulého čísla, v závěru loňského roku zadala OPS vypracování expertní studie, která by měla aktualizovat projekt Ozdravění vod Máchova jezera. V polovině ledna se v Doksech sešli představitelé odborných institucí zabývajících se v naší republice problematikou sinic a také představitelé dotčených orgánů státní správy. Na tomto jednání bylo konstatováno, že dosavadní aplikace látky PAX-18 byla jednoznačně správná.

Celý příspěvek

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení čtenáři, v tomto čísle zpravodaje bychom Vám rádi podali další informace o naší činnosti. Již v závěru loňského roku  zadala Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero Centru pro cyanobakterie a jejich toxiny, což je nejrenomovanější subjekt (i s univerzitním zázemím) zabývající se v naší republice problematikou sinic, zpracování studie obsahující návrhy opatření pro obnovu Máchova jezera, resp. aktualizace projektu Ozdravění vod Máchova jezera. Současně byly předány údaje z povinného monitoringu jezera zajišťovaného OPS.

Celý příspěvek

V jezeře se rozmnožily sinice

Nejsem asi jediný, kdo se vyděsil, když mu padl do oka tento titulek článku v Mladé frontě dnes (11. 2. 2008). Chápu, že novináři chtějí upoutat pozornost a používají k tomu i poněkud bulvární metody, a k těm podobné titulky patří. Děsit by nás však opravdu nemuseli. Protože však znám skutečnost, chtěl bych se to pokusit alespoň trochu vysvětlit. Celý příspěvek

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení čtenáři, v tomto vydání bychom Vás rádi informovali o těch, kteří do uzávěrky tohoto čísla finančně podpořili aktivity Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero, jejímž cílem je péče o čistotu a kvalitu vody v jezeře. Všem dárcům, bez ohledu na výši darované částky, velmi děkujeme a jsme přesvědčeni, že si zaslouží uznání ostatních občanů. Vždyť kvalita vody v jezeře je společným zájmem nás všech, kteří zde žijeme, nebo podnikáme. Celý příspěvek

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Vážení čtenáři, rádi  bychom Vás informovali o setkání občanů s představiteli OPS, které se konalo 23. října 2007 od 18,00 hod. ve školní jídelně Základní školy K. H. Máchy v Doksech. Ač bylo toto setkání  avizováno s velkým předstihem v Dokském zpravodaji a v poslední dny před jeho konáním i městským rozhlasem, účast byla poměrně malá. Přesto zde byly otevřeny některé  zajímavé myšlenky a ze strany přítomných podnikatelů provozujících ubytovací zařízení padl vstřícný návrh zvýšit ubytovací poplatek (což je poplatek, který se odvádí z obsazeného lůžka) na dvojnásobek a takto získané prostředky následně převádět na účet OPS, ze kterého by byly využívány na pokračování v dlouhodobém projektu Ozdravění vod Máchova jezera. Je jenom škoda, že občanů nepřišlo více, protože na tomto setkání byla ideální možnost zodpovědět nejen všemožné dotazy týkající se péče o čistotu vody v Máchově jezeře, ale i dotazy týkající se konkrétní činnosti OPS. Chtěli bychom zde poděkovat za aktivitu Sdružení podnikatelů Máchova kraje, jejichž jménem pan Milan Nyč napsal do říjnového čísla Zpravodaje pěkný článek přesně popisující současnou situaci, a samozřejmě také za otištění vzoru darovací smlouvy a objasnění možnosti odpočtu daru  ve prospěch obecně prospěšné společnosti od základu daně.

Celý příspěvek